Verslagen Algemene Kerkenraad Verslagen Algemene Kerkenraad

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL)
op 22 januari 2018

 
Voorzitter Postma heet welkom. Ds. Kemperman laat ter opening de verzen 1, 2 en 3 van lied 800 zingen. De notulen en besluitenlijst van de vergadering op 18 december 2017 worden vastgesteld en getekend.

Afgesproken wordt om in een van de volgende vergaderingen leden van de Commissie Kerkbalans uit te nodigen voor een informatief gesprek. In Geandewei van 9 februari wordt een artikel geplaatst over het onderwerp ‘Gemeenteleden leiden uitvaartdiensten’.

Gemeenteleden die de betreffende training van de Protestantse Kerk hebben gevolgd kunnen in voorkomende situaties ingezet gaan worden in onze gemeente.


Voorzitter H. Brinkman van het College van Diakenen spreekt zijn zorg uit over het feit dat er na zijn aftreden in september a.s. onvoldoende diakenen overblijven om een college te vormen. Hierdoor zouden er wel eens geen wijkoverstijgende werkzaamheden meer van de grond kunnen komen. Ook moet er voor hem een opvolger komen die onze gemeente kan vertegenwoordigen in het Diaconaal Platform Leeuwarden.

Studentenpredikant R. Veenboer kondigt een nieuwe locatie aan van het studentenpastoraat: op 8 maart a.s. vindt de officiële opening plaats van de Molen de Eendragt aan de Dokkumertrekweg.

Ter afsluiting van de vergadering leest de voorzitter een door Freek de Jonge geschreven tekst voor.
 
P. Meijer-Torenstra, scriba
 

terug