Agenda
« vorige  |  november 2018  |  volgende »

Donderdag 18 oktober 2018 t/m maandag 5 november 2018 Wonen in de bijbel: bibliodrama
Locatie: Kerkelijk centrum De Schakel, Havingastate 7
Tijdstip: 19.30 uur  - 22.00 uur

In de Bijbel staan veel verhalen: inspirerend, ontroerend of weerbarstig. Ze werken vaak als een spiegel, zeker als je ze speelt en probeert in de rol te kruipen van iemand uit het verhaal, je krijgt meer zicht op het bijbelverhaal, maar ook op je eigen leven. We spelen per avond een bijbelverhaal, onder deskundige leiding van ds. Helmer le Cointre (PKN) en ds. Marjan van Hal (Remonstranten).

Data: donderdagen 18 oktober, 1 en 5 november.
Info en opgave:  / 058-2675825 of / 0522-491221. www.leeuwarden.remonstranten.nl
www.kerkincamminghaburen.nl
 

 

Dinsdag 6 november 2018 t/m dinsdag 11 december 2018 Bijbels leerhuis: Hoe leg je de Bijbel uit?
Locatie: Leeuwarden
Tijdstip: 20:00  - 21:30

In dit Leerhuis verkennen we verschillende manieren om bijbelteksten uit te leggen. We gebruiken daarbij als 'oefenmateriaal' het boek Openbaring.

In drie bijeenkomsten behandelen we de historische context, de structuur van de tekst en theologische thema's in de tekst. De opzet is laagdrempelig. Aan het eind heeft iedereen een idee welke methoden van uitleg (exegese) er zoal zijn. Bovendien heb je een impressie van het boek Openbaring.

De cursus wordt gegeven door Hans Snoek, auteur van: 'Een huis om in te wonen; uitleg en interpretatie van de bijbel'. Als docent aan de Hogeschool Windesheim, kan hij ingewikkelde teksten voor leken tot leven laten komen.

Data: dinsdagavonden 6 en 20 november en 11 december.
Tijd: 20.00-21.30 uur
Plaats: Kerkelijk centrum De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden
Info en opgave (voor 21 oktober): bij ds. Helmer Ie Cointre: 058-2675825, ; www.kerkincamminghaburen.nl
 

 

Zondag 18 november 2018 Lezing over Meister Eckhart: Leven zonder waarom
Locatie: Leeuwarden
Tijdstip: 15:00  - 17:00

Een van de centrale thema's in de mystieke prediking van de middeleeuwse filosoof/theoloog Meister Eckhart (1260 - 1328) is het thema van de Godsgeboorte in de grond van de ziel, de vereniging van God en mens. Eckharts leer van de Godsgeboorte houdt geen opgaan in het oceanische in, maar draait uit op een praktische levenswijze die is geworteld in ontvankelijkheid - een leven zonder waarom.

Tijdens de lezing van Welmoed Vlieger gaan we na welke levenshouding Eckhart hier voor ogen heeft en hoe deze tot uitdrukking kan komen in het praktische, alledaagse leven van nu.

Welmoed Vlieger (1976) heeft wetenschap van godsdienst en levensbeschouwing en vervolgens wijsbegeerte gestudeerd, waarbij zij zich specialiseerde in het leven en denken van Meister Eckhart. Zij werkt momenteel aan een proefschrift over innerlijkheid en politiek aan de VU en is daarnaast columniste bij Trouw, (www.welmoedvlieger.nl)

Datum: zondag 18 november
Tijd: 15.00-17.00 uur
Plaats: Kerkelijk centrum 'De Schakel', Leeuwarden
Info: www.kerkincamminghaburen.nl
 

 

Woensdag 10 oktober 2018 t/m woensdag 12 december 2018 Avondkring De Jacobijner
Locatie: Leeuwarden
Tijdstip: 19:30  - 21:00

De Avondkring onder leiding van ds. A.M. Roest gaat de eerste helft van het komende seizoen aan de slag met het bijbelboek Jona. We starten met een korte kennismaking met dit bijzondere stuk bijbelse literatuur, om ons vervolgens per scene door middel van geconcentreerde Iezing ('close reading') in de hoofdlijnen van deze boeiende verhalen te verdiepen.

De gespreksleider meldt: „Ooit, toen ik als predikant begon, leverde deze kleine profeet de stof voor mijn eerste prekenserie en het boek Jona heeft bij mij sindsdien altijd een streepje voor. Dat geldt gezien de breed gedragen keus voor dit onderwerp blijkbaar voor meer mensen, zoals ik in de loop van de jaren ook al eerder heb gemerkt. Misschien komt dat doordat het een zeer overzichtelijke boekje is van maar vier hoofdstukken, maar het zou evengoed kunnen zijn dat het vanwege de herkenbaarheid populair is. Hoe het ook zij: het komend seizoen zullen we het "spellen" op zoek naar zijn boodschap voor toen en nu".

Data: woensdag 10 oktober, de volgende data zijn (onder voorbehoud) de woensdagen 14 november en 12 december
Tijd: 19.30 uur, einde rond 21.00 uur
Plaats: Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348, Leeuwarden
Info en opgave: ds. A. M. Roest, 058-267345, 

 

Dinsdag 16 oktober 2018 t/m dinsdag 19 maart 2019 Middagkring De Jacobijner
Locatie: Leeuwarden
Tijdstip: 14:30  - 15:45

De Middagkring onder leiding van ds. A. M. Roest sprak af om het komende seizoen onze gesprekken voort te zetten over het denken van Huub Oosterhuis, zoals dat onder redactie van Kees Kok in enige mate gesystematiseerd wordt samengevat in het boek 'Alles voor allen' (Uitgeverij Kok als ISBN 9789043527989).

Het boek vermeldt ter introductie: „Veel mensen die in christelijke kerken zijn opgegroeid, valt het moeilijk om aan zichzelf te bekennen dat 'het christelijk geloof’ hen niets meer zegt. Geloven betekent oorspronkelijk: vertrouwen schenken en goede hoop hebben; wat het betekent tussen mensen in vriendschap en liefde. Een grote liefde is een groot geloof.

In deze nieuwe catechismus probeert Huub Oosterhuis aan de hand van het 'Grote Verhaal' van de joodse en van de 'messiaanse' ('oerchristelijke') traditie, antwoorden te vinden op de eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het onderscheid katholiek protestant. Voor alle mensen van goede wil.

Data: dinsdag 16 oktober, de volgende data zijn (onder voorbehoud) de dinsdagen 6 november, 4 december, 15 januari, 19 februari en 19 maart.
Tijd: 14.30 - 15.45 uur
Plaats: Adelaar-Regenboog Hûs, De Fennen 348 Leeuwarden
Info en opgave: ds. A. M.Roest, 058-2673450,

 

Woensdag 26 september 2018 t/m woensdag 3 april 2019 Christelijke mystiek in woord en beeld
Locatie: Leeuwarden
Tijdstip: 20:00  - 21:30

Wat is een mystieke ervaring? Waar vinden we daar voorbeelden van in Bijbel en traditie en wat hebben die ons te zeggen?

Kick Bras (dé protestantse kenner van mystiek), publiceerde onlangs 'Oog in oog; Christelijke mystiek in woord en beeld'. Een prachtig boek, waarin tal van aspecten van mystiek worden uitgelegd aan de hand van schilderijen en beeldende kunst. Tijdens zes woensdagavond bijeenkomsten gaan wij werken met enkele paragrafen uit dit boek.

Na een korte ontspanningsoefening bekijken we eerst een kunstwerk in een vorm van beeldmeditatie. Dan delen we wat die meditatie ons bracht en tenslotte bespreken we de uitleg en de toelichting die Kick Bras geeft in zijn boek. De avonden worden voorbereid in samenwerking met de meditatie-groep van 'De Schakel'. Om de avonden te volgen is het niet nodig het boek aan te schaffen.

Leiding: ds. Helmer Ie Cointre en ds. Reinier Nummerdor.
Informatie en opgave (voor 21 september) bij: / 058- 2675825
Data: woensdagen 26 september, 24 oktober, 28 november, 23 januari, 27 februari, en 3 april.
Tijd: 20-21.30 uur
Plaats: De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden- Camminghaburen
Info: www.kerkincamminghaburen.nl

 

Zondag 23 september 2018 t/m zondag 23 juni 2019 Fryske fespertsjinst yn de Waalske Tsjerke
Locatie: Leeuwarden
Tijdstip: 19:00

Op de fjirde snein fan de moanne is der in Fryske fespertsjinst yn de Waalske Tsjerke fan Ljouwert. In fesper is in junsgebed en in dei-ofsluting: yn tankberens sjogge wy werom op it goede dat de dei us brocht hat. Yn fertrouwen geane wy de nacht yn, mei hope op in nije dei mei it eigen Ijocht en eigen taken.

Dizze fesperfiering bestiet ut in oantal fêste underdielen: in psalmgebed en oare gebeden, in koarte meditaasje foarofgeande oan de bibellêzing, in gedicht, in muzikale bijdrage op it oargel, fluit of klarinet of oar instrumint, solosjongen of koarsang. Der is omtinken foar in meditatyf momint. Wy sjonge mei elkoar under oargelbegelieding fan us feste oargelist Theo Jellema.

Dizze fespertsjinsten falle under de ferantwurdelikheid fan de Ried fan Tsjerken fan Ljouwert. De foargongers en meiwurkers komme ut ferskate plakken yn Fryslan.

Data: snein 23 septimber, 28 oktober, 25 novimber, 27 jannewaris, 24 febrewaris, 24 maart, 28 april, 26 maaie en 23 juny.
Tiid: 19 oere
Plak: Waalske Tsjerke