ANBI Stichting Sybren Jochems Looijenga Fonds ANBI Stichting Sybren Jochems Looijenga Fonds
A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI: Stichting Sybren Jochems Looijenga Fonds
RSIN/Fiscaal nummer: 805111682
Website adres: leeuwarden.protestantsekerk.net
E-mail: looijengafonds@gmail.com

Het Sijbren Jochems Looijenga Fonds is in 1986 opgericht nadat de heer S.J. Looijenga zijn vermogen naliet aan de "zendende" Gereformeerde Kerk van Leeuwarden onder de voorwaarde dat de netto-opbrengst (rente) aangewend wordt voor zendingswerk.

Het begrip zending heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld in de richting van het helpen van mensen in nood met woord en daad, daarbij gestalte gevend aan Gods liefde voor deze wereld.

B. Samenstelling bestuur
De heer J. de Haan (voorzitter)
De heer H. Brinkman (secretaris)
De heer S. Swart (penningmeester)

C. Doelstelling / visie
De stichting heeft als doel:
Het beheren van de erfenissen, vermogenswaarden en fondsen, welke door de Kerkenraad Algemene Zaken van de Gereformeerde Kerk van Leeuwarden aan de stichting zijn overgedragen en welke door anderen aan de stichting worden nagelaten casu quo worden overgedragen en door haar aanvaard worden.
De revenuen van de belegde gelden worden jaarlijks uitgekeerd aan de in het beleidsplan genoemde kleinschalige projecten.

D. Beleidsplan
Ondersteunen kleinschalige projecten.
In de praktijk komt dit er op neer dat het bestuur zich richt op het financieel ondersteunen van kleinschalige, op het evangelie gebaseerde, projecten die worden uitgevoerd in met name Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Een kleine bijdrage van het fonds kan een enorme olievlekwerking hebben in deze landen. Heel vaak zijn de initiatiefnemers van de projecten afkomstig uit het noorden van Nederland.
De bijdrage van het fonds aan een (kleinschalig) project zal nooit meer dan € 500,-- bedragen. Het formulier voor het indienen van een steunverzoek kunt u via deze link downloaden. Na invullen kunt u het toezenden via het bovenstaande e-mail adres. De gegevens zijn nodig voor het beoordelen van het verzoek.

De laatste ontwikkelingen bij World Servants.
Na het afwegen van medische, ethische en praktische argumenten zijn we tot de conclusie gekomen dat het verantwoord is om weer op reis te gaan.

Op dit moment zijn de vooruitzichten voor de zomer positief. De ontwikkelingen op coronagebied gaan in Nederland en in de projectlanden de goede kant op. De artsen van ons medisch team, die World Servants op dit gebied adviseren, geven aan dat de kans om op project een coronabesmetting met ernstige gevolgen op te lopen gering is. Ook partners en gemeenschappen geven aan dat ze de groepen van harte welkom kunnen heten en er van hun zijde geen belemmeringen zijn. De leiders van de groepen geven ook aan dat wat hen betreft de seinen op groen staan. Tenslotte zijn de praktische randvoorwaarden (ticket, visum, verzekering) ook haalbaar.  

Daarom heeft World Servants vorige week donderdagavond 3 maart 2022 in haar Livestream uitzending en via onze social media kanalen de jongeren laten weten dat het licht op groen staat en dat we na twee zomers zonder reizen verwachten deze zomer weer op pad te kunnen gaan.

E. Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De activiteiten worden na alle vergaderingen en in het jaarverslag vermeld.
In 2018 heeft het fonds aan 21 projecten een bijdrage verstrekt.
De bedragen varieerden van € 50,- tot € 500,-.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de stichting vertoont een grote mate van continuïteit.

In de volgende paragraaf wordt dit cijfermatig in beeld gebracht bij de begroting.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De verkorte staat van baten en lasten van 2020 kunt u hier inzien (m.b.v. Adobe Reader).

Toelichting
In het jaar 2020 is de Stichting Sijbren Jochems Looijenga Fonds er financieel op vooruitgegaan. Dit lag met name aan het feit dat vanwege Covid-19 veel projecten en fondsen stil lagen en/of geen activiteiten konden ontplooien. De financiering van deze projecten en/of activiteiten werd dan gecanceld of uitgesteld. Hierdoor heeft de Stichting in 2020 weinig bijdragen hoeven uit te keren, hetgeen de financiële positie te goede kwam.
 
terug