ANBI Stichting Sybren Jochems Looijenga Fonds ANBI Stichting Sybren Jochems Looijenga Fonds
A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI: Stichting Sybren Jochems Looijenga Fonds
RSIN/Fiscaal nummer: 805111682
Website adres: leeuwarden.protestantsekerk.net
E-mail: looijengafonds@gmail.com

Het Sijbren Jochems Looijenga Fonds is in 1986 opgericht nadat de heer S.J. Looijenga zijn vermogen naliet aan de "zendende" Gereformeerde Kerk van Leeuwarden onder de voorwaarde dat de netto-opbrengst (rente) aangewend wordt voor zendingswerk.

Het begrip zending heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld in de richting van het helpen van mensen in nood met woord en daad, daarbij gestalte gevend aan Gods liefde voor deze wereld.

B. Samenstelling bestuur
De heer M. Seffinga (voorzitter)
De heer H. Brinkman (secretaris)
De heer S. Swart (penningmeester)

C. Doelstelling / visie
De stichting heeft als doel:
Het beheren van de erfenissen, vermogenswaarden en fondsen, welke door de Kerkenraad Algemene Zaken van de Gereformeerde Kerk van Leeuwarden aan de stichting zijn overgedragen en welke door anderen aan de stichting worden nagelaten casu quo worden overgedragen en door haar aanvaard worden.
De revenuen van de belegde gelden worden jaarlijks uitgekeerd aan de in het beleidsplan genoemde kleinschalige projecten.

D. Beleidsplan
Ondersteunen kleinschalige projecten.
In de praktijk komt dit er op neer dat het bestuur zich richt op het financieel ondersteunen van kleinschalige, op het evangelie gebaseerde, projecten die worden uitgevoerd in met name Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Een kleine bijdrage van het fonds kan een enorme olievlekwerking hebben in deze landen. Heel vaak zijn de initiatiefnemers van de projecten afkomstig uit het noorden van Nederland.
De bijdrage van het fonds aan een (kleinschalig) project zal nooit meer dan € 750,-- bedragen. Het formulier voor het indienen van een steunverzoek kunt u via deze link downloaden. Na invullen kunt u het toezenden via het bovenstaande e-mail adres. De gegevens zijn nodig voor het beoordelen van het verzoek.

E. Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De activiteiten worden na alle vergaderingen in een verslag vermeld.
In 2023 heeft het fonds aan 31 projecten een bijdrage verstrekt.
De bedragen varieerden van € 75,- tot € 750,-.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de stichting vertoont een grote mate van continuïteit.

In de volgende paragraaf wordt dit cijfermatig in beeld gebracht bij de begroting.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De verkorte staat van baten en lasten van 2023 kunt u hier inzien (m.b.v. Adobe Reader).
 
terug