Verslag College van Diakenen Verslag College van Diakenen
Kort verslag van de 35ste vergadering van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden, gehouden op 15 mei 2024.

Omdat Roland Wijmenga vanwege zijn werk niet aanwezig is zal Jan Plat proberen de vergadering voor te zitten. Aan de vergadering nemen 8 leden deel.

Jan opent de vergadering met het lezen van een kort gedeelte uit Handelingen 2 vers 43-47. Het gaat over het leven van de eerste gemeente, waar alles werd gedeeld en naar elkaar werd omgezien. De eerste diaconale werkzaamheden, daarna gaat ons voor in gebed.

Op de agenda staat het beleidsplan 2024-2028: de praatversie is een stuk om te bespreken, te wijzigen en aan te vullen. De collegeleden hebben dus huiswerk. In september het vervolg.

We stellen vast dat we in september afscheid gaan nemen van Harold de Haan, Hilda de Koning, Piet de Boer en Geert Westerhuis.

De notulen van de vergadering van maart 2024 worden zonder wijzigingen goedgekeurd.

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

Bij de financiën bespreken we de volgende zaken:
We besluiten de opbrengst van de avondmaalscollecten van de tweede helft van 2024 te bestemmen voor KIEN: Moeder en Kind Huis in Goutum. De scriba zal informatie inwinnen en die volgt t.z.t. in Geandewei.
Via wijkdiaconie van de Fontein is een speciaal verzoek binnengekomen voor een buitenlands gezin.
Er is reeds € 500 overgemaakt, we geven de wijkdiaconie van de Fontein mandaat om te kijken wat er verder nodig is.
Er is een verzoek van Solidair Friesland om een bijdrage voor kinderactiviteitenbegeleiding in het WTC tot januari 2025. De scriba zal verdere info opvragen, als die binnen is gaan we € 1000,- overmaken.

De penningmeester is bezig met de jaarrekening 2023, in juni zal die, per mail, ter goedkeuring worden doorgestuurd, e.e.a. omdat we pas in september weer vergaderen.

Uit de wijkdiaconie van de Schakel komt naar voren dat er is meegedaan aan een inzamelactie voor de voedselbank. De rommelmarkt heeft € 6500,- opgebracht. 15 september is de Schakel/Hei-dag.

Bij de Grote Kerk zijn voor de 4 vertrekkende weer 2 nieuwe diakenen gevonden. 25 augustus is Moldavië-zondag en 15 september startzondag.
Het nieuwe verslag van het Diac. Platform wordt z.s.m. doorgestuurd.

De volgende vergadering is 11 september 2024.

Omdat de scriba heeft verzuimd een wijkdiaconie te vragen voor de sluiting, sluit hij de vergadering met een kort gebed.

Jan Plat,
scriba college van diakenen.

 
terug