Verslag College van Diakenen Verslag College van Diakenen
Kort verslag van de 26ste vergadering van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden, gehouden op woensdag 14 september 2022.

De collegevergadering wordt voorgezeten door Roland Wijmenga, onze voorzitter.

Aan de vergadering nemen 6 leden deel, er zijn 5 afmeldingen i.v.m. o.a. de gewijzigde vergaderdatum. De opening is n.a.v. Math. 6: 25-34. Maak je geen zorgen over de dag van morgen, God weet wat je nodig hebt. Daarna gaat hij ons voor in gebed. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De notulen van de vergadering van mei 2022 worden goedgekeurd. 

We bespreken de gang van zaken t.a.v. de afwikkeling van de jaarrekeningen van de diaconie. Doordat meerdere instanties medewerking moeten verlenen is het voorgekomen dat jaarrekeningen en begrotingen te laat werden ingediend. We besluiten voortaan de administratie van de diaconie onder te brengen bij het kerkelijk-bureau van de PKN te Leeuwarden. Daarmee zijn ook de financiële- en administratieve werkzaamheden van de diaconie gescheiden.

De ingekomen stukken geven geen aanleiding tot vragen.

Bij financiën staat het Provinciaalbijdragenadvies 2022, van de Classis Fryslân, op de agenda.
Omdat wij een “grote” diaconie zijn kunnen we in ruime mate het advies volgen. Hoewel het totaal bedrag van
€ 2525,- een stuk lager is als ander jaren, besluit de vergadering akkoord te gaan. 

Formeel besluiten we nog de avondmaalscollecten van de 2e helft van 2022 te bestemmen voor de Voedselbank, omdat het in de vorige vergadering vastgestelde doel niet haalbaar bleek. 

Aan noodhulp gaat er € 2500,- naar voedselhulp in Pakistan. Ook wordt noodhulp besteed aan India voor € 2500,- i.v.m. overstromingen. Tot slot krijgt de Stichting Tearfund € 1250,-

Verder bespreken we de voortgang t.a.v. digitaal collecteren.

Tot nu toe vallen de aanvragen m.b.t. de opvang van Oekraïners mee.

Omdat de uitstaande gelden bij banken en de beleggingen, volgens de penningmeester, steeds minder opbrengen, is voorzichtigheid, met het doen van uitgaven, geboden. Mogelijk krijgen we ook nog te maken met aanvragen die betrekking hebben op de aanstaande energiecrisis.

Nieuws van de wijkdiaconieën: Vanuit de Fontein wordt gemeld dat Menno Sijtsma aftreedt als diaken, hij blijft wel actief voor de diaconie. In de kosterswoning bivakkeert nu een Oekraïens gezin van 5 personen.

Vanuit de Jakobijner wordt gemeld dat er een nieuw ZWO project komt in het najaar: Moldavië. Start  van het project is op 6 oktober in de Grote Kerk. Het project Rwanda wordt dan afgesloten. 

Op 15 oktober is de Landelijk Diaconale dag in Heerenveen. 

Jelle Spoelstra gaat ons verlaten, als diaken.

De vergadering wordt afgesloten door een diaken van de Jacobijner. Zij leest met ons een gedicht van Greet Brokerhof-van der Waa: Onzin ?

Jan Plat, 
scriba college van diakenen.

 
terug