Verslag College van Diakenen Verslag College van Diakenen
Kort verslag van de 24ste vergadering van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden, gehouden op 14 maart 2022.

De collegevergadering is voor het eerst sinds de Corona-maatregelen weer fysiek gehouden.
Aan de vergadering namen 6 leden deel, er zijn veel afmeldingen i.v.m. ziekte of andere omstandigheden.
De collegevergadering wordt voorgezeten door de scriba, omdat ook de voorzitter er niet is.
De opening is n.a.v. 1 Tim. 3: 8 -13, waar het gaat over de vereisten en waardigheden van diakenen. Daarna is er een kort gebed. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Op deze 2e vergadering van dit jaar zijn de heren Louis Bakker (vanuit de Classis Friesland) en Reinder Bakker (voorzitter Diaconaal Platform Leeuwarden) aanwezig. Zij spreken met ons over een aantal onderwerpen als armoede, eenzaamheid en de uitslag van een enquête die onder de wijkdiaconieën is gehouden en door de corona een aantal jaren is blijven liggen. Uit die enquête blijkt dat er veelal wijkgebonden activiteiten zijn. Er is veel versnippering en er is een gebrek aan bestuurders en vrijwilligers. Ook worden belangrijke thema’s als armoede en eenzaamheid genoemd.

Tijdens de bespreking lopen de opmerkingen nogal uit één. Onderwerpen als de huisvesting van Oekraïners, samenwerking binnen het Diak.Platform, Straatpastoraat e.d. komen aan de orde. We spreken af dat we rondom het thema armoede ieder in zijn/haar eigen wijk nagaat wie er betrokken is bij een activiteit of affectie heeft met een bepaald thema. De namen zullen vanuit de verschillende wijken worden doorgegeven aan de scriba.

De notulen van de vergadering van januari 2022 worden ongewijzigd goedgekeurd. Een aantal punten van de actielijst worden besproken en aangepast. 

De ingekomen stukken geven geen aanleiding tot vragen.

Bij financiën staat de vraag van Kerk in Actie centraal om mee te doen aan de Noodhulp voor de vluchtelingen uit de Oekraïne. Het college besluit in eerste instantie € 10.000,- over te maken. We weten niet wat er nog op ons afkomt, ook plaatselijk is het nog de vraag of er een beroep wordt gedaan op de diaconie.

Vanuit de wijkdiaconieën wordt gemeld dat ondanks corona een aantal activiteiten wel is doorgegaan.
Vanuit het ZWO wordt gemeld dat het Project Rwanda in de zomer stopt, i.v.m. de nieuwste ontwikkelingen in de wereld is er nog geen beslissing genomen over een nieuw project.

De vergadering wordt afgesloten door een diaken van de Fontein. Hij leest met ons een gebed over Volken op Drift.

Jan Plat, scriba college van diakenen
 
terug