Verslag College van Diakenen Verslag College van Diakenen

Kort verslag van de negende vergadering het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden gehouden op 12 november 2018.

Voorzitter, Roland Wijmenga, opent de vergadering met het lezen van Deut. 15:7-11 en een toelichting daarop vanuit de Broederschap van Taizé. Daarna gaat hij ons voor in gebed. Hij heet de aanwezige diakenen welkom.
De vergadering besluit geen bijdrage te leveren aan een project voor een “Webportal Kerkelijke Archieven”. Zij vindt dit geen diaconaal doel.

De bestemming voor de collecte tijdens de Kerstnachtdienst is vastgesteld door het Diaconaal Platform Leeuwarden. Er zal voor de stichting “Rijk voor arm” worden gecollecteerd.

De notulen van 10 september 2018 worden goedgekeurd en vastgesteld.
De boekhouding van de Diaconie zal ingaande dit jaar worden verzorgd door het Kantoor der Kerkelijke Administraties in Drachten.

De ingekomen stukken geven geen aanleiding tot opmerkingen.
Bij de financiën staan de “eindejaarsgiften” op de agenda. Aan totaal 22 instanties wordt een geldbedrag van
€ 500, - of € 1000, - geschonken. Dit zijn o.a. Edukans, Rudolphstichting, Lichtpunt Kollumerzwaag, Stichting Present, Stichting Leergeld
, Fryske Fakansjewiken, Stichting Urgente Noden Leeuwarden, Dagopvang Leger des Heils, Stichting GAVE en Christenen voor Israel. Het totale bedrag is € 14.000, -.

De collectes tijdens de Avondmaalsvieringen in de eerste helft van 2019 zullen worden bestemd voor de Voedselbank Leeuwarden.

Een aantal gemeente leden gaat als vrijwilliger werken in Nieuw Hydepark in Doorn. Om iets extra’s voor de gasten te kunnen doen krijgen zij een gift van € 500, -.

Voor de ondersteuning van de Kerstviering van Parkhoven in de Opstandingskerk besluiten we € 250, - te geven.

De vergadering wordt gesloten door Harry van der Snee.

Harm Brinkman
 

terug