Verslag College van Diakenen Verslag College van Diakenen
Kort verslag van de 32ste vergadering van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden, gehouden op 13 november 2023.

Aan de vergadering namen 10 leden deel, twee diakenen zijn afwezig. 

Onze voorzitter, Roland Wijmenga, opent de vergadering met het lezen van het lied 1001 uit het Liedboek. Na ook een uitleg daarover te hebben gelezen gaat hij ons voor in gebed. 

De notulen van de vergadering van september 2023 worden, behoudens een tekstuele aanpassing, goedgekeurd. 
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

De stukken m.b.t. tot het Aanloophuis en Straatpastoraat, die gaan over een eventuele fusie, komen, na de financiële vergadering van het Aanloophuis, later nog aan de orde. 

Bij de financiën is de bestemming van de avondmaalscollecte aan de orde. Er komen een paar voorstellen naar voren. We besluiten voor de eerste helft van 2024 te bestemmen voor ASJA Fier Fryslân. Er zijn ook al voorstellen voor de 2e helft, daarover later meer.

Het Provinciaal Bijdragen Advies staat verder op de agenda. Deze lijst is inmiddels samengevoegd met de z.g. “Eindejaarsbijdragen”. De grootste bedragen gaan naar Prot. St. Diaconale Vakantieweken; € 750 St. Varende Recreatie; € 500 Stichting Leergeld; € 250 Stichting Present Lwd; € 250 Stichting Voedselbank Lwd; € 250  en Stichting Urgente Noden; € 250. Verder een aantal giften van € 100. Totaal bedrag € 3550,-

Verder honoreren we het verzoek, via de Fonteinwijk, voor een gift aan “Sta op voor kinderen” met € 250,- Daarnaast zijn er verzoeken voor gift van € 500 aan Stichting Freedom en St. Ongedocumenteerde asielzoekers € 500. Beide worden toegekend. Eind september zijn er al giften gedaan voor Noodhulp aan Libië en Marokko elk voor € 5000,-

Tot slot doet de penningmeester verslag van de bespreking met de AK over de jaarrekening. Mogelijk worden stappen ondernomen om de beleggingen van de diaconie eens te laten onderzoeken door een externe beleggingsadviseur. Ook zouden we kunnen overgaan op een andere bank met minder kosten. Het moderamen gaat zich oriënteren op deze, mogelijke, veranderingen.

Aan het einde van de vergadering meldt Hanna de Vries afscheid te zullen nemen van de diaconie. We spreken af dat in januari 2024 te doen.

De sluiting wordt gedaan door Hanna, zij leest voor ons het gedicht op blz. 717 van het liedboek:
Verberg u niet, van Huub Oosterhuis.

Jan Plat,
scriba college van diakenen.

 
terug