Verslag College van Diakenen Verslag College van Diakenen
Kort verslag van de twaalfde vergadering het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden gehouden op 13 mei 2019.

Voorzitter, Roland Wijmenga, opent de vergadering met het lezen van Psalm 23 en een toelichting daarop vanuit de Broederschap van Taizé. Daarna gaat hij ons voor in gebed. Hij heet de aanwezige diakenen welkom.

Het concept Beleidsplan 2019 – 2023 wordt besproken.
We stellen vast dat dit Beleidsplan kan dienen als een uitgangspunt voor werkplannen in de wijken en spreken af dat wanneer deze klaar zijn, ze in het college zullen worden besproken. Wellicht komen we dan tot speerpunten die we gezamenlijk kunnen aanpakken. Het Beleidsplan wordt vastgesteld.

De collectes tijdens de HA diensten worden in de tweede helft van 2019 bestemd voor het Aanloophuis Leeuwarden.

De “Stamtafel” in de Schakel ontvangt een, voorlopig eenmalige, bijdrage van € 1500,-.

T.b.v. Noodfonds leges Kinderpardon-aanvragen is een bijdrage van € 1000,-  aan de stichting INLIA overgemaakt.

Er is € 5000,- gegeven aan Kerkinactie t.b.v. noodhulp slachtoffers cycloon Idai.

De vergadering wordt gesloten door Harry van der Snee.

Harm Brinkman
 
terug