Verslag College van Diakenen Verslag College van Diakenen
Kort verslag van de 27ste vergadering van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden, gehouden op woensdag 14 november 2022.

De collegevergadering wordt voorgezeten door Roland Wijmenga, onze voorzitter.
Hij leest met ons Psalm 121: Onze hulp komt bij hem vandaan. Daarna gaat hij ons voor in gebed.

Aan de vergadering nemen 10 leden deel, er is 1 afmelding.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Voor het nieuwe jaar wordt het vergaderschema vastgesteld.
De notulen van de vergadering van september 2022 worden goedgekeurd. 
De ingekomen stukken geven geen aanleiding tot vragen.

Op onze actielijst staat digitaal collecteren. In de Fontein draait een proef met het programma: Appostel. Ook in de Jacobijner zal daar binnenkort mee worden gestart.

Bij financiën staan een groot aantal punten op de agenda. 

Het college besluit de avondmaal collecten van het eerste halfjaar 2023 te bestemmen voor het Leger des Heils, waar het project Warme kamers loopt. Voor de tweede helft van 2023 is ook al een bestemming vastgesteld: Aanloophuis.

Bij de “eindejaar giften” merkt de penningmeester op dat de belegde gelden veel minder opbrengen dan eerdere jaren. Noodzakelijkerwijs worden de giften “gehalveerd”. Totaal wordt € 9250,- gegeven.

Er worden verder een aantal giften gedaan van € 500,- voor resp. Hetvakantiehuis, Taalgroepen in Bilgaard en Camminghaburen en het Sociaal Restaurant. Maaltijden Sta op voor Kinderen krijgt € 250,-. Het project van World Service ontvangt € 750,-

Verder wordt er in het college gesproken over de 2 x € 190,- die iedereen ontvangt. Als je het geld niet nodig hebt kan je het doneren aan bv. de Voedselbank.

Nieuws van de wijkdiaconieën: Vanuit de Jacobijner wordt gemeld dat er het nieuwe ZWO project Moldavië op 6 november is gestart. Op 10 december is weer de kerstbomenactie.

Vanuit de Fontein wordt gemeld dat men weer bezig is met de div. kerstacties. Wat het nieuwe ZWO project Moldavië betreft zijn we blij dat er vanuit Kerk in Aktie een landelijke coördinatie plaats vindt.

Jelle Spoelstra is vandaag voor het laatst in ons midden. Na vele jaren neemt hij afscheid: Veel dank voor de verrichte werkzaamheden als diaken.

De vergadering wordt afgesloten door een diaken van de Fontein. Hij leest met ons een gedicht: Ontferm U God…..

Jan Plat, 
scriba college van diakenen.

 
terug