Verslag College van Diakenen Verslag College van Diakenen
Kort verslag van de 20e vergadering van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden, gehouden op 10 mei 2021.

Ook deze collegevergadering is i.v.m. de Corona-maatregelen online gehouden.

Het is een verdadering met veel punten, omdat de bijeenkomst van maart jl. is komen te vervallen.
Aan de vergadering namen 9 leden deel, een aantal is met kennisgeving afwezig, of konden om technisch redenen niet (volledig) deelnemen aan deze vergadering.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Vanuit de Fontein deelt een diaken ons zijn gedachten: Stil maar, wacht maar, ook in deze corona-tijd is er altijd hoop.

De notulen van de januari-vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd.

Op de aktielijst blijven de meeste punten staan. Nieuw punt is: Het uitnodigen van de voorzitter van het Diaconaal Platform Leeuwarden (Reinder Bakker) voor de volgende vergadering in september.

De ingekomen stukken geven geen aanleiding tot het stellen van vragen.
Bij de financieën zijn o.a. een aantal giften aan de orde, die, na ruggespraak met de collegeleden, zijn gedaan door de penningmeester: Acute hulp Zuid-Sudan, Red een kind € 2500,-  Noodhulp Inlia € 1000,- en project Stadskantine op straat € 750,-

In deze vergadering wordt besloten € 500,- bij te dragen aan een gezinshereniging (via DPL) een een gezin uit het Midden-Oosten.

Verder besluit de vergadering om een, via de PKN terugbetaalde lening van € 70.000,- bij Oikocredit daar opnieuw te beleggen voor € 50.000,- maar nu rechtstreeks. Het restant wordt op de spaarrekening geboekt.

Het college besluit om de opbrengsten van de avondmaalscollecten van de 2e helft van 2021 over te maken naar het Hospice te Leeuwarden.

Uit de wijkgemeenten wordt gemeld dat de zaden-aktie van de Jacobijnerwijk/Fonteinwijk een opbrengst heeft gehad van  € 200,- In Camminghaburen is men aktief geweest bij het verspreiden van soep op 5 mei.

De vergadering wordt gesloten door een diaken van de Jacobijnerwijk. Zij leest het bijbelgedeelte waar staat: Waar 2 of 3 in Mijn Naam aanwezig zijn ben Ik in jullie midden……


Jan Plat, scriba

 
terug