Verslag College van Diakenen Verslag College van Diakenen
Kort verslag van de tiende vergadering het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden gehouden op 14 januari 2019.

Voorzitter, Roland Wijmenga, opent de vergadering met het lezen van Titus 3: 4-7 en een toelichting daarop vanuit de Broederschap van Taizé. Daarna gaat hij ons voor in gebed. Hij heet de aanwezige diakenen welkom.

De jaarrekening 2017 is goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. We stellen vast dat het beleggingsstatuut voldoende waarborgen biedt voor het duurzaam beleggen van ons vermogen.

De begroting 2019 wordt, na een toelichting door de penningmeester, vastgesteld.

Van de classis Fryslân is een aanbevelingsbrief ontvangen voor het ondersteunen van het initiatief tot het stichten van een fysiek klooster Nijkleaster in Jorwert. Van de totale kosten van € 4,7 miljoen is inmiddels € 3,2 miljoen gedekt. Voor € 900.000, - doet Nijkleaster een beroep op kerkelijke gemeenten. Het college waardeert het initiatief en vindt het sympathiek. Toch besluit zij hieraan niet deel te nemen.

De penningmeester heeft de voorlopige stand van zaken over 2018 opgemaakt. Gebleken is dat er op de begroting nog een ruimte is van ± € 25.000, -. Besloten wordt dit bedrag als extra gift over te maken aan Kerkinactie.

Givt is een service waardoor iedereen mee kan doen aan een collecte, ook zonder contant geld. In de collectezak is een Givt-zender bevestigd die een signaal uitzendt. De Givt-app pikt het signaal op en zo is het mogelijk om te geven. Vooral de kosten voor deelname zijn nogal hoog. We besluiten hieraan, voorlopig, niet deel te nemen en wachten andere initiatieven af.

In wijkgemeente Camminghaburen zijn vijf diaconale medewerkers benoemd.

De wijkdiaconie Jacobijner wil tijdens de 40dagentijd een talentencampagne organiseren. Maak meer van 1, 2 of 5 euro en kom zo samen in actie. Het benodigde startgeld hiervoor zal door de diaconie beschikbaar worden gesteld. De opbrengst zal worden besteed aan het ZWO project Rwanda.

Henk Halma is bereid bestuurslid te worden van het Aanloophuis. Het college gaat akkoord met zijn benoeming.

De vergadering wordt gesloten door Geert Westerhuis. 

Harm Brinkman
terug