Verslag College van Diakenen Verslag College van Diakenen
Kort verslag van de 16e vergadering het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden gehouden op 9 maart 2020.

Voorzitter, Roland Wijmenga, opent de vergadering met het lezen van Lucas 15:1-7, een toelichting daarop vanuit Tear en gaat ons daarna voor in gebed. Hij heet de aanwezige diakenen welkom.
De notulen van 13 januari 2020 worden na een redactionele wijziging goedgekeurd en vastgesteld.

De ingekomen stukken geven geen aanleiding tot opmerkingen.

Bij de financiën komen o.a. de volgende punten aan de orde:
-           De groep jongeren die op reis gaan met World Servants worden met een bijdrage van
            € 1800, - ondersteunt.
-           Aan een gezin dat in de financiële problemen is gekomen wordt een renteloze lening van
            € 3800, - verstrekt, waarmee hun schulden kunnen worden afgelost.
-           De stichting Jabixhûs krijgt een gift van € 100, - voor het project “Bidden werkt”.
De plannen van de wijkdiaconieën worden door de diakenen toegelicht. In alle wijken is men zeer actief bezig, maar menskracht is in veel gevallen een probleem.

Binnenkort zal er in het FEC een noodopvang voor vluchtelingen komen. De woonbegeleiders van het COA coördineren alle activiteiten die groepen van buiten willen organiseren. Voor vragen of aanmelding kunnen we daar terecht (088-7157000 of info@coa.nl).

In het pastores overleg is afgesproken een werkroep Noodopvang te formeren, die de stichting Present ondersteunt bij het coördineren van alle kerkelijke activiteiten. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Present (06-23501576 of info@presentleeuwarden.nl).

De vergadering wordt gesloten door Hilda de Koning.

Harm Brinkman
 
terug