Verslag College van Diakenen Verslag College van Diakenen
Kort verslag van de 30ste vergadering van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden, gehouden op 10 mei 2023.

Aan de vergadering namen 10 leden deel, een tweetal diakenen is afwezig. 
Onze voorzitter, Roland Wijmenga, opent de vergadering met het lezen van Fil. 2: 1-5. Daarna gaat hij ons voor in gebed. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

Harmke Lagerwaard (coördinator) en Henk Halma (bestuurslid) zijn vandaag in ons midden om namens het Aanloophuis uitleg te geven over hun bijzondere vorm van vrijwilligerswerk.

Het Aanloophuis biedt ‘onderdak’ aan dak- en thuislozen op de woensdagen: 13 tot 16u, op de zaterdagen: 13-16u en op de zondagen: 11-16u. Maar iedereen, die daar behoefte aan heeft, kan er binnenlopen voor een kopje koffie. Er worden maaltijden verstrekt, er worden geregeld kerkdiensten gehouden en je kan er terecht voor een praatje met één van de gastvrouwen of -heren. Ook kan je er je was doen, een broek, een jas of een paar schoenen halen en er is een douche. 

Tientallen vrijwilligers zijn actief in de kookploeg, schoonmaakploeg, het bestuur of activiteitencommissie. Maar toch altijd zijn er nieuwe vrijwilligers nodig. Binnen de organisatie van het Aanloophuis zijn 10 kerkgenootschappen vertegenwoordigd.

Tot slot komt het Straatpastoraat aan de orde en wat daarmee samenhangt.

De notulen van de vergadering van maart 2023 worden, behoudens enkele tekstuele aanpassingen, goedgekeurd.

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

Bij de financiën besluiten we een paar aanvragen, die buiten onze doelgroep vallen, niet te honoreren.
We besluiten in september een definitieve aanpassing te doen in de geldbedragen die er staan voor de zg. Winter- en Zomerbijdragen aan mensen die dat echt nodig hebben.

Volgens de penningmeester Aede de Jong verloopt de afwikkeling van de jaarrekening 2022 voorspoediger dan de jaren daarvoor. De financiële administratie is nu ondergebracht bij het Kerkelijk Bureau in Leeuwarden.

Uit de wijken wordt gemeld dat de Jakobijner zich, via het ZWO, inzet voor Moldavië. De contacten met de sociale wijkteams zijn goed. Er komt een enquête over de organisatie van het avondmaal. Hier ‘worstelen’ ook andere wijkgemeenten mee.

Bij de Schakel heeft ontmoetingsactiviteiten georganiseerd en houdt actie voor de voedselbank. De “stamtafel” houdt zich ook bezig met demensie.13 mei is de jaarlijkse rommelmarkt.

Bij de Fontein heeft ook rommelmarkt: 20 mei. De (veranderende) inzameling van collecte-gelden heeft de nodige aandacht.

De vergadering wordt gesloten door diaken Titia de Jong. Zij sluit de avond af met een gebed: Vruchten van de Geest, van Alina Bol.

Jan Plat,
scriba college van diakenen.

 
terug