Verslag College van Diakenen Verslag College van Diakenen
Kort verslag van de 19e vergadering van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden, gehouden op 11 januari 2021.

In verband met de aangescherpte RIVM-maatregelen is de geplande 19e vergadering van het college niet op fysieke wijze gehouden. In plaats daarvan hebben de leden kunnen deelnemen aan de  digitale vergadering, via Teams, van het college.

Aan de vergadering namen 7 leden deel, een aantal is met kennisgeving afwezig, of konden om technisch redenen niet deelnemen aan deze vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vanuit Camminghaburen wordt gemeld dat één van de leden van de “stamtafel” aan corona is overleden.

Omdat er niet vergaderd is op 9 november 2020 konden de leden instemmen met de voorstellen van het moderamen. Er zijn geen bezwaren binnengekomen dus worden de voorstellen, in de vorm van een besluitenlijst goedgekeurd.

Van de aktielijst kunnen een aantal punten worden afgevoerd. Nieuw punt is o.a.het vinden van een extra vertegenwoordiger uit de diaconie in het Diakonaal Platform Leeuwarden.

De ingekomen stukken geven geen aanleiding tot het stellen van vragen.

Bij de financieën is aan de orde een gift voor de vluchtelingen op “Lesbos” van € 12.500, de penningmeester gaat navragen wat de mogelijkheden zijn. Verder gaat ook € 12.500 naar Kerk in Aktie. Het Straat Pastoraat ontvangt, i.v.m. het niet doorgaan van de collecte, € 1.250. De diaconie heeft een gift ontvangen i.v.m. de opheffing van de Janke Tromp Hoeve. Gezien het doel van de stichting zal het geld worden verdeeld over de wijkkassen voor het ouderenwerk. Tot slot ontvangt Inlia een gift van € 500. De penningmeester meldt nog dat de jaarrekening 2019 nu volledig is goedgekeurd en afgerond.

Uit de wijkgemeenten komt o.a. naar voren dat de Jacobijnerwijk in februari een zaden-aktie begint t.b.v.Rwanda. In Camminghaburen is een Amaryllis-aktie geweest.

Verder vraagt Corona en alles wat daarmee samenhangt veel aandacht van iedereen.

Aan het einde van de vergadering wordt alle dank aan Harm Brinkman uitgesproken die vele, vele jaren als voorzitter en/of scriba zijn tijd aan het diaconale werk heeft gegeven.

Jan Plat, scriba

------------------------------------------------------------

Overzicht van de besluiten, genomen door het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden.

In verband met de aangescherpte RIVM-maatregelen is de geplande 18e vergadering van het college niet op fysieke wijze gehouden. In plaats daarvan hebben de leden van het college digitaal ingestemd met de volgende voorstellen van het moderamen:
a.    De vergaderdata voor 2021 zijn vastgesteld; het college hoopt vijf keer bijeen te komen;
b.    De jaarrekening over 2019 is vastgesteld. Klik hier voor een samenvatting 
(Adobe Reader benodigd).
c.    De begroting voor 2021 is vastgesteld;
d.    Aan totaal 19 instanties wordt een “Eindejaarsgift” geschonken. Dit zijn o.a. Rudolphstichting, Lichtpunt
       Kollumerzwaag, Voedselbank Leeuwarden, Stichting Leergeld, Bartimeus Sonneheerdt, Fryske Fakansjewiken,
       Stichting Urgente Noden Leeuwarden, dagopvang Leger des Heils, Doven- en Gevangenispastoraat,
       Vakantieschip Prins Willem Alexander en de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk.
       Het totale bedrag is € 21.500, -;
e.    In verband met de geringe opbrengsten van de collecten in het afgelopen jaar wordt besloten aan de volgende
       doelen een extra gift te geven:
       ZWO project Rwanda: € 5000.-, Stichting Present Leeuwarden: € 3000, - en Stichting Exodus: € 2000, -;
f.     De opbrengsten van de Avondmaalscollecten in eerste helft van 2021 zal worden bestemd voor
       het Moeder en Kindhuis Kien in Goutum (www.driestroomhuiskien.nl)

Harm Brinkman


------------------------------------------------------------

Kort verslag van de zeventiende vergadering het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden gehouden op 24 september 2020.

Voorzitter, Roland Wijmenga, opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit Deuteronomium 15 en een toelichting daarop vanuit de Broederschap van Taizé. Daarna gaat hij ons voor in gebed. Hij heet de aanwezige diakenen welkom. In het bijzonder Jan Plat die, als beoogd opvolger van de scriba, de vergadering bijwoont.

Verschillende diakenen delen met ons wat hen bezig houdt, o.a. de zorgen over vereenzaming en het vluchtelingen vraagstuk. Maar ook positieve dingen als het weer opstarten van Het Vakantiebureau.

Op voorstel van de Provinciale Bijdragen Advies commissie wordt besloten voor een totaal bedrag van 
€ 4150, - aan giften te schenken. De bedragen gaan o.a. naar het Aanloophuis Heerenveen, de Stichting Urgente Noden, het Lichtpunt in Kollumerzwaag, Voedselbank Leeuwarden en de Stichting Present in Leeuwarden, Noordwest Friesland en de Fryske Marren.

De Stichting LeFF, die is gericht op het verbeteren van onderwijs- , werk- en sociaal economische omstandigheden van kinderen en volwassenen in achterstandswijken op Java, krijgt gedurende vijf jaar een bijdrage van € 1000, - per jaar.

Een bijdrage van € 5000, - gaat naar Kerkinactie t.b.v. noodhulp in Beiroet.

De stichting Straatpastoraat Leeuwarden vraagt ons bij te dragen aan het werk van de Straatpastor. Vanwege het belang van continuïteit in dit werk is een begroting opgesteld voor de periode 2021-2023. In die begroting is uitbreiding van het werk van 16 naar 24 uur opgenomen. Besloten wordt hiervoor gedurende deze drie jaren een bedrag van € 5000, - per jaar beschikbaar te stellen.

Als gevolg van de langdurige sluiting van onze kerken hebben de collectes aanmerkelijk minder opgebracht. Aan de penningmeester zal worden gevraagd dit in beeld proberen te brengen.
Mogelijk kunnen we dan in november bij de ‘Eindejaarsgiften” aan deze doelen extra aandacht besteden.

De wijkdiaconie van de Jacobijner heeft contacten gelegd met het wijkteam West. Over en weer zijn ervaringen uitgewisseld en een vervolg staat gepland.

In verschillende wijken nemen binnenkort diakenen afscheid. Helaas is er in bijna alle gevallen geen opvolger!
Reinder Bakker, oud voorzitter wijkkerkenraad De Schakel, is bereid voorzitter te worden van het Diaconaal Platform Leeuwarden.

De vergadering wordt gesloten door Menno Sijtsma. 

Harm Brinkman


------------------------------------------------------------

Kort verslag van de 16e vergadering het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden gehouden op 9 maart 2020.


Voorzitter, Roland Wijmenga, opent de vergadering met het lezen van Lucas 15:1-7, een toelichting daarop vanuit Tear en gaat ons daarna voor in gebed. Hij heet de aanwezige diakenen welkom.
De notulen van 13 januari 2020 worden na een redactionele wijziging goedgekeurd en vastgesteld.

De ingekomen stukken geven geen aanleiding tot opmerkingen.

Bij de financiën komen o.a. de volgende punten aan de orde:
-           De groep jongeren die op reis gaan met World Servants worden met een bijdrage van
            € 1800, - ondersteunt.
-           Aan een gezin dat in de financiële problemen is gekomen wordt een renteloze lening van
            € 3800, - verstrekt, waarmee hun schulden kunnen worden afgelost.
-           De stichting Jabixhûs krijgt een gift van € 100, - voor het project “Bidden werkt”.
De plannen van de wijkdiaconieën worden door de diakenen toegelicht. In alle wijken is men zeer actief bezig, maar menskracht is in veel gevallen een probleem.

Binnenkort zal er in het FEC een noodopvang voor vluchtelingen komen. De woonbegeleiders van het COA coördineren alle activiteiten die groepen van buiten willen organiseren. Voor vragen of aanmelding kunnen we daar terecht (088-7157000 of info@coa.nl).

In het pastores overleg is afgesproken een werkroep Noodopvang te formeren, die de stichting Present ondersteunt bij het coördineren van alle kerkelijke activiteiten. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Present (06-23501576 of info@presentleeuwarden.nl).

De vergadering wordt gesloten door Hilda de Koning.

Harm Brinkman
 
terug