Verslag College van Diakenen Verslag College van Diakenen
Kort verslag van de dertiende vergadering van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden gehouden op 9 september 2019.

Voorzitter, Roland Wijmenga, opent de vergadering met het lezen van Jeremia 15: 15-21 en een toelichting daarop vanuit de Broederschap van Taizé. Daarna gaat hij ons voor in gebed. Hij heet de aanwezige diakenen welkom.

Het vergaderschema 2020 wordt vastgesteld.

Vier mensen uit onze gemeente zullen in oktober een bezoek brengen aan het ZWO project in Rwanda. Zij krijgen een gift van € 500,- mee.

Na een uitvoerige toelichting van de penningmeester wordt de rekening van 2018 vastgesteld. Een samenvatting hiervan vindt u terug in de Geandewei.

Op voorstel van de Provinciale Bijdragen Advies commissie wordt besloten voor een totaal bedrag van € 4475,- aan giften te schenken. De bedragen gaan o.a. naar het Aanloophuis Leeuwarden en Heerenveen, de Stichting Urgente Noden, het Lichtpunt in Kollumerzwaag, Voedselbank Leeuwarden en de Stichting Present in Leeuwarden, Noordwest Friesland en de Fryske Marren. Een bijdrage van € 500,- gaat naar de Leprazending t.b.v. noodhulp in Bangladesh.

De doelcollecte van 18 augustus j.l. was bestemd voor noodhulp in Zuid Azië. Besloten wordt de opbrengst aan te vullen tot € 1000.-.

De vergadering wordt gesloten door Jelle Spoelstra.

Harm Brinkman
 
terug