Verslag College van Diakenen Verslag College van Diakenen
Kort verslag van de 34ste vergadering van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden, gehouden op 11 maart 2024.

Aan de vergadering namen alle leden deel, er zijn 12 diakenen afwezig. 

Roland Wijmenga, voorzitter, opent de vergadering met het lezen van Psalm 84: 1-13. Het gaat over het verlangen naar God. Roland gaat ons daarna voor in gebed.

Voor het eerst in lange tijd is iedereen aanwezig. We zien ook Grietje Keizer in ons midden, zij  vertegenwoordigt de Schakel, er is een hartelijk welkom voor haar.

De notulen van de vergadering van januari 2024 worden, behoudens een tekstuele wijziging, goedgekeurd. 
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Er zijn een aantal stukken bij van Stichting Present, o.a wordt er gezocht naar bestuursleden.

Bij de financiën bespreken we de volgende zaken: 
1. Een aanvraag in het kader van “Vakantieweken”: Het voorstel van het moderamen om € 723,- te besteden voor een gezin om een week op vakantie te laten gaan nemen we aan.
2. Na een oproep, via Kerk in Actie, voor Noodhulp in Gaza, besluiten we € 2500,- over te maken.
3. Het Aanloophuis bestaat 40 jaar, reden voor een feestje op 23 maart, in de Grote Kerk. We besluiten een cheque van € 500,- mee te nemen.
4. Verzoek van “Sta op voor Kinderen” om een bijdrage voor de verbouw van een huis voor een gezin met kinderen in Roemenië. We doen mee voor € 250,-.

Door één van de diakenen wordt de dank uitgesproken over het “jaaroverzicht opbrengst collecten 2023” in Geandewei.

Uit de wijkdiakonieen komt naar voren dat er wordt meegedaan aan inzamelacties voor de voedselbank. Ook zijn er steeds meer contacten met burgerlijke instanties als de Sociale Wijkteams, een MFCs en dergelijke.

Onze penningmeester brengt de Jubileumkrant van het Aanloophuis onder de aandacht, er staat o.a. een interview met hem in: aanloophuiskrant-2024.pdf (aanloophuisleeuwarden.nl)

Tot slot nemen we afscheid van Hanna de Vries (Jacobijnerwijk). Na vele jaren als diaken, en ouderling, te hebben bijgedragen aan het kerkenwerk gaat zij het college van diakenen verlaten. Er zijn lovende woorden van de voorzitter. Natuurlijk is een bloemetje en applaus op zijn plaats.

Geert Westerhuis sluit de vergadering af met een gedicht: Luisteren. 

Jan Plat,
scriba college van diakenen.

 
terug