Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 17 september 2018

Na de opening door voorzitter Postma deelt ouderling R. Bakker kaartjes uit met een vraag erop en vraagt om in tweetallen hierover met elkaar te praten.

Vervolgens wordt overgegaan tot bespreking en vaststelling van de Jaarrekening 2017 van het College van Kerkrentmeesters. Het jaar 2017 is afgesloten met een flink negatief saldo. Een groot zorgpunt is de daling van de inkomsten door de verminderde opbrengst van de vrijwillige bijdragen van gemeenteleden. Het College van Kerkrentmeesters biedt aan om op uitnodiging in gemeenteavonden van de wijkgemeenten over dit onderwerp te komen praten. Ook zal er een artikel in Geandewei geplaatst worden.

Na de reguliere agendapunten zoals het doornemen en vaststellen van notulen en de  bespreking van ontvangen post volgen de mededelingen en de rapportages.

Voor het voorzitterschap van het College van Diakenen is een gemeentelid gevonden, voor dezelfde functie in het College van Kerkrentmeesters worden nog gesprekken gevoerd.

Er was een afvaardiging van de Algemene Kerkenraad op 16 september aanwezig bij de intrededienst van ds. W.B. Beekman als Classispredikant van Fryslân.

Op de avond van 6 november a.s. wordt in de Grote Kerk een bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van 400 jaar Synode van Dordt.

Ter afsluiting van de vergadering leest de voorzitter Liet 418 voor: ‘God, skink ús de moed’.
 
P. Meijer-Torenstra, scriba

terug