Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad
Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 21 juni 2021

De vergadering wordt gehouden in een zaalruimte van De Fontein. Er zijn vanavond te weinig leden aanwezig om besluiten te nemen.

Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 

De opening wordt verzorgd door ouderling Keizer uit de wijkgemeente Camminghaburen. Hij leest uit de bundel ‘Met open ogen’ van Karel Eykman het verhaal ‘De barmhartige Palestijn’ naar Lucas 10. Een indringend verhaal.

De notulen en de besluitenlijst van de vergadering op 17 mei jl. worden vastgesteld en getekend. Naar aanleiding van de in deze notulen opgenomen toegezegde twee informatiebijeenkomsten over de jaarrekening 2020 voor kerkenraden en gemeenteleden wordt gerapporteerd dat er voor beide bijeenkomsten een minimale belangstelling was. Er is inmiddels een accountantsverklaring ontvangen bij de jaarrekening.

In bespreking wordt een verzoek genomen van de Wurkgroep Fryske Fesperfierings om onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad te mogen vallen. Ook vraagt de werkgroep om voor de betreffende vieringen gebruik te mogen maken van de Grote Kerk i.p.v. de Waalse Kerk. Het gaat jaarlijks om negen vespers. De vergadering reageert positief op het verzoek. Een besluit zal in de vergadering op 20 september a.s. worden genomen.

Er zijn vanuit de wijkkerkenraden en de diverse commissies geen mededelingen te melden.

Als afsluiting van de vergadering leest de voorzitter de tekst voor van een column in Geandewei, geschreven door de achttienjarige Demi Groenevelt.

P. Meijer-Torenstra, scriba
 
terug