Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad
Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 18 maart 2019

Na een woord van welkom door waarnemend voorzitter ds. Kemperman, verzorgt ds. Le Cointre de inhoudelijke opening. Er wordt stil gestaan bij het schietincident in Utrecht op de ochtend van deze maandag. Gezamenlijk wordt het lied ‘Waar liefde woont’ gezongen.

Na het vaststellen van de agenda worden de notulen van de vergadering van 18 februari jl. doorgenomen en vastgesteld. Enkele ingekomen brieven worden toegelicht.

De drie wijkkerkenraden hebben ieder op hun eigen wijze in hun wijkgemeenten een reactie gegeven op de z.g. Nashville-Verklaring. Er zal worden nagedacht over hoe er in voorkomende gevallen als Protestantse Gemeente een gezamenlijke verklaring of reactie afgegeven zou kunnen worden.

Door de afgevaardigden uit de drie wijkgemeenten wordt uitgebreid verslag gedaan over activiteiten die in en rondom de eigen wijkgemeenten worden georganiseerd.

Ter afsluiting van de vergadering wordt ter voorbereiding van de Stille Week en Pasen lied 560 gezongen: ‘Hij ging de weg zo eenzaam’.

P. Meijer-Torenstra, scriba
terug