Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad
Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 20 januari 2020

Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. Diaken Sijtsma leest een tekst voor bij ‘Het lied van een gevangene’ van Dietrich Bonhoeffer en spreekt aansluitend een gebed uit.

Na het vaststellen van de agenda worden de notulen van de vergadering op 16 december jl. vastgesteld en getekend.

Het College van Kerkrentmeester deelt mee een onderbouwd advies voor te bereiden m.b.t. de aanstaande predikantsvacature in de wijkgemeente Camminghaburen.

Meegedeeld wordt dat op 13 maart a.s. de opening van het Willem Lodewijkjaar zal plaatsvinden in de Grote Kerk met aansluitend de onthulling van een nieuw Oranjeboompje aan de oostzijde van het kerkgebouw.

Er wordt uitvoerig gesproken over de ambtelijke vertegenwoordiging bij de cantatediensten op de eerste zondag in de maand in de Grote Kerk. Deze diensten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. Dit houdt o.a. in dat er afwisselend ambtsdragers uit de drie wijkgemeenten dienst doen.

Er wordt waardering uitgesproken voor de gemeenteleden die op korte termijn bereid waren om mee te werken aan de voorbereidingsbijeenkomst voor de actie Kerkbalans 2020 op 18 januari. 

Bij het agendapunt rapportages informeren de afgevaardigde leden uit de drie wijkkerkenraden uitgebreid over de diverse wijkactiviteiten.

Voorzitter Postma leest ter afsluiting van de vergadering een gebed dat toegeschreven is aan Franciscus van Assissi: ‘Heer, maak mij een instrument van uw vrede’ (Liedboek blz. 1355).

De vergadering wordt gesloten.

P. Meijer-Torenstra, scriba
 
terug