Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad
Verslag vergadering AK d.d. 18 september 2023

Ton Spies opent de vergadering met gebed. 

Jaarrekening Diaconie 2022 PGL
Aede de Jong (penningmeester Diaconie) geeft een toelichting op de jaarrekening 2022 van de Diaconie. Er is fors ingeleverd op het eigen vermogen. Dit heeft te maken met de grote onrust op de financiële markten in 2022 en met de extra uitgaven die zijn gedaan voor de nood in onze stad en in de wereld. In 2023 wordt wel pas op de plaats gemaakt, tegelijkertijd lijken beleggingen dit jaar positiever uit te pakken. De AK adviseert de Diaconie nog eens onafhankelijk advies te vragen voor de beleggingen.

Notulen vorige vergadering
Bij punt 1. Commercieel Beheer moet zijn professioneel Beheer. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

Bram Dekker geeft aan een goed gesprek te hebben gehad met Roland Wijmenga over de verdeling en de verantwoordelijkheid van de verschillende fondsen. Deze aanvragen blijven eindverantwoordelijkheid van de AK waarbij het CvK advies uitbrengt.

Ingekomen stukken
Het collecterooster voor 2024 wordt goedgekeurd. 

Nieuws uit de wijken

De Fontein
Er is goed nieuws vanuit de beroepingscommissie. Hopelijk volgt binnenkort nieuws dat gedeeld kan worden.

De Schakel
De komende startdag wordt gehouden in Appelscha.

De Jacobijner
Op 1 oktober 2023 is de afscheidsdienst van ds. A. Roest.

Rondvraag en mededelingen
Op de agenda’s van de wijkkerkraden wordt op korte termijn de werkzaamheden van Beheer geagendeerd. Hiervoor wordt de inventarisatie van de werkzaamheden met de wijken gedeeld. 

Sluiting
Sjoerd Wijnsma sluit de vergadering met een avondgebed. 

Met hartelijke groet, 
Tinie Salverda
Kerkelijk Bureau
 
terug