Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad
Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 17 februari 2020

Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 

Ds. Roest leest in het kader van zijn belangstelling voor sterrenkunde woorden van Franciscus van Assisi ‘The little blue dot’ voor en vervolgens het gebed ‘Heer, maak van mij een instrument van uw vrede’, ook van Franciscus van Assisi.

Na het vaststellen van de agenda worden de notulen van de vergadering op 20 januari jl. vastgesteld en getekend.
De postlijst en de actielijst worden doorgenomen en daar waar nodig toegelicht.

Er is jammer genoeg niet gereageerd op de oproep in Geandewei voor een bestuurslid voor de Stichting Kerkelijke Publiciteit Fryslân (uitgever van Geandewei). Hetzelfde geldt voor de oproep voor de invulling van een a.s. vacature in de Leeuwarder Raad van Kerken.

Er wordt een uitgebreide ronde gehouden van rapportages over de werkzaamheden en activiteiten in de drie wijkgemeenten.

De vergadering wordt gesloten.

P. Meijer-Torenstra, scriba

(met ingang van maart kunnen er - voorlopig -geen vergaderingen gehouden van de Algemene Kerkenraad)
 
terug