Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 17 december 2018

Diaken Tj. de Vries laat - na enkele woorden over hoe Kerstmis tot een commercieel feest aan het verworden is - lied 442 zingen: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.

Na het vaststellen van de agenda krijgt de penningmeester van het College van Diakenen de gelegenheid de Jaarrekening 2017 toe te lichten. De Algemene Kerkenraad besluit in te stemmen met deze Jaarrekening met dank aan het college.

Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering wordt verder gesproken over het missionair werk door onze gemeente. Er blijkt in de drie wijkgemeenten voorkeur te zijn voor het uitvoeren van eigen missionaire activiteiten boven die op stedelijk niveau. Besloten wordt daarom om vooralsnog de huidige Commissie Missionair Werk op te heffen.
De mogelijkheid om in Leeuwarden in aanmerking te kunnen komen voor een pioniersplek vanuit de landelijke Protestantse Kerk zal worden onderzocht.

Wanneer alle drie wijkgemeenten een beleidsplan klaar hebben zal de uitwerking van het al eerder opgestelde beleidskader voor onze hele gemeente ter hand genomen worden.

Na het agendapunt rapportages uit de wijkgemeenten en de diverse colleges en commissies wordt de vergadering afgesloten. Voorzitter Postma leest het artikel ‘Hoe zou het zijn?, gedachten van een meisje over Maria’.

P. Meijer-Torenstra, scriba

terug