Verslagen Algemene Kerkenraad Verslagen Algemene Kerkenraad

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 16 april 2018
 
Voorzitter Postma heet welkom. De opening wordt verzorgd door diaken M. Sijtsma. Hij leest een stukje uit het dagboekje ‘Ik kan het niet laten’ van Cees van den Berg en gaat daarna voor in gebed.
 
Er zijn twee leden van de Commissie Actie Kerkbalans aanwezig om verslag uit te brengen over de werkzaamheden in de afgelopen jaren. De actie voor dit jaar had een nieuw tintje door de folder met informatie en foto’s uit onze eigen gemeente. De folder heeft een positief effect gehad. Het kost ieder jaar veel moeite om voldoende medewerkers te vinden. Het persoonlijke contact bij het rondbrengen en ophalen van de brieven wordt belangrijk gevonden. Er wordt nagedacht over digitale mogelijkheden voor het houden van financiële acties. De beide commissieleden verlaten onder dankzegging de vergadering.

De notulen van de vergadering op 19 maart jl. worden vastgesteld en getekend.

Zowel de voorzitter van het College van Diakenen als de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters treden in september a.s. af. Er zullen gemeenteleden benaderd worden om deze functies over te nemen.

De vergadering stemt in met de benoeming van mevrouw Gerda van Brug als uitvaartleider. Zij kan in voorkomende situaties de predikanten of de kerkelijk werker vervangen bij het verzorgen van uitvaartdiensten. 

Het jaaroverzicht 2017 van het Missionair Fonds wordt goedgekeurd en vastgesteld.

Na de mededelingen en rapportages uit de wijkgemeenten, de colleges en de diverse commissies sluit de voorzitter de vergadering met het voorlezen van het artikel ‘Brêge’ dat geschreven werd door Willem Abma.
 
P. Meijer-Torenstra, scriba

 

terug