Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad
Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 18 november 2019

Na een welkomstwoord door voorzitter Postma leest ds. Stegeman het gedicht ‘Einde’ van Anton Ent voor, passend bij het einde van het Kerkelijk Jaar. Het gedicht staat op bladzij 245 in het Liedboek.

Na vaststelling van de agenda volgt een gesprek met een lid van de Commissie Kerkbalans. De actie in 2020 start op 18 januari a.s.. Er zal met meerdere publiciteitsacties dan voorheen bekendheid gegeven worden aan de actie.

De Jaarrekening 2018 van het College van Diakenen wordt besproken en toegelicht door de penningmeester van het College. Onder dankzegging wordt de Jaarrekening vastgesteld en getekend.

De Begroting 2020 van het College van Diakenen geeft geen aanleiding tot het stellen van vragen. De Begroting wordt goedgekeurd en getekend.

Naar aanleiding van het door het College van Diakenen opgestelde beleidsplan voor de periode 2019-2023 worden door de vergadering nog enkele aandachtspunten aangereikt. De vergadering geeft haar instemming met het beleidsplan.

De notulen en besluitenlijst van de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 21 oktober jl. worden vastgesteld en getekend.

Besloten wordt om uit het Missionair Fonds voor 2020 een aantal aanvragen te honoreren.

Als afsluiting van de vergadering  leest de voorzitter het artikel voor dat ds. Roest schreef voor Geandewei bij de opening van een nieuwe school in Bilgaard.

P. Meijer-Torenstra, scriba
 
terug