Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad
Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 19 december 2022

Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 
Ouderling Janny Berg leest een tekst van de Adventskalender: een overdenking bij Genesis 28 vanaf vers 10.
De agenda wordt vastgesteld.

De notulen van de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 21 november jl. worden vastgesteld en getekend.

In het kader van de toekomst van onze gemeente worden de laatste stappen doorgenomen met betrekking tot ‘De Kerk op Orde’. De gemeenteleden worden hierover opnieuw geïnformeerd door de voorzitters van de wijkgemeenten en via een uitgebreid artikel in Geandewei van 9 december.

Eén van de te nemen stappen betreft een nieuwe vergaderstructuur van de Algemene Kerkenraad. Het aantal leden hiervan zal teruggebracht worden naar zes á zeven. Voorzitter Daan Postma, scriba Nelly Meijer-Torenstra en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters Jan Veltman treden in januari a.s. af als ambtsdrager.
In de vergadering op 16 januari a.s. zal een en ander worden vastgesteld en uitgevoerd.

Er wordt verslag uitgebracht over de voortgang van het beroepingswerk in de wijkgemeenten Camminghaburen en De Fontein.

Na het agendapunt rapportages uit de wijkgemeenten en de diverse commissies sluit de voorzitter de vergadering met het voorlezen van de tekst van lied 511: ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ van Dietrich Bonhoeffer.

P. Meijer-Torenstra, scriba

--------------

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 21 november 2022


Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 

Ouderling Wijnsma uit de wijkgemeente De Fontein leest ter opening uit de bundel ‘Inspirator’ een gedeelte over angst n.a.v. Lucas 22.

Er wordt kennis gemaakt met ds. H.A.H. Maat die tot 2023 de functie van assessor (vice-voorzitter) zal bekleden in de Algemene Kerkenraad.

De begroting voor 2023 van het College van Kerkrentmeesters wordt besproken en goedgekeurd. Financieel adviseur Visser geeft hierbij toelichting. Er moest een flink negatief resultaat begroot worden. 

De notulen van de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 19 september jl. worden vastgesteld en getekend.

De aanwezige leden uit de wijkgemeenten Camminghaburen en De Fontein informeren de vergadering over het in beide wijkgemeenten gestarte beroepingswerk.

Aan het College van Kerkrentmeesters zal worden gevraagd hoe om te gaan met de energiekosten in de kerkgebouwen tijdens de komende wintermaanden.

Na de rapportageronde leest de voorzitter ter afsluiting van de vergadering een gedicht van Hans Bouma.

P. Meijer-Torenstra, scriba

--------------

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 17 oktober 2022


Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 

Ouderling Wijnsma uit de wijkgemeente De Fontein leest ter opening uit de bundel ‘Inspirator’ een gedeelte over angst n.a.v. Lucas 22.

Er wordt kennis gemaakt met ds. H.A.H. Maat die tot 2023 de functie van assessor (vice-voorzitter) zal bekleden in de Algemene Kerkenraad.

De begroting voor 2023 van het College van Kerkrentmeesters wordt besproken en goedgekeurd. Financieel adviseur Visser geeft hierbij toelichting. Er moest een flink negatief resultaat begroot worden. 

De notulen van de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 19 september jl. worden vastgesteld en getekend.

De aanwezige leden uit de wijkgemeenten Camminghaburen en De Fontein informeren de vergadering over het in beide wijkgemeenten gestarte beroepingswerk.

Aan het College van Kerkrentmeesters zal worden gevraagd hoe om te gaan met de energiekosten in de kerkgebouwen tijdens de komende wintermaanden.

Na de rapportageronde leest de voorzitter ter afsluiting van de vergadering een gedicht van Hans Bouma.

P. Meijer-Torenstra, scriba

--------------

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 19 september 2022

Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 

Ouderling Keizer uit de wijkgemeente Camminghaburen leest ter opening een vertaling voor van het Engelse volkslied ‘My soul there is a country’ van Hubert Parry. Het lied werd op deze dag gezongen bij de uitvaartdienst van koningin Elizabeth II van Engeland.

Na het vaststellen van de agenda worden de notulen van de vergadering van 16 mei jl. vastgesteld en getekend.
Onze assessor (tweede voorzitter), emeritus predikant J. Bruin, beëindigt zijn werkzaamheden. In overleg met de Classis is aan ds. H.A.H.(Heleen) Maat gevraagd om deze taak voor enkele maanden op zich te nemen. De Algemene Kerkenraad heeft hiermee ingestemd.

Er volgt een uitgebreide rapportageronde vanuit de wijkgemeenten en de Colleges.
Aan het College van Kerkrentmeesters zal worden gevraagd maatregelen in overweging te nemen met betrekking tot de hoge energiekosten van de drie kerkgebouwen tijdens de komende winter.

Voorzitter Postma sluit de vergadering af met een tekst van ds. Carel ter Linde: ‘Gezocht: een vrouw voor Isaac’.
 
P. Meijer-Torenstra, scriba

--------------

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 16 mei 2022

Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 

Ouderling Atema uit de wijkgemeente De Jacobijner leest ter opening het gedicht ‘Langsume’ van Aukje Wijma.
Na het vaststellen van de agenda wordt de Jaarrekening over 2021 van het College van Kerkrentmeesters besproken. Schriftelijke en mondelinge toelichting hierbij wordt gegeven door financieel adviseur Klaas Visser van het College. De Jaarrekening geeft een negatief resultaat aan van € 58.833. De vergadering besluit de Jaarrekening goed te keuren en vast te stellen.

Een zorgpunt voor het College is de samenstelling van het College door een tekort aan menskracht.
Klaas Visser verlaat na afronding van dit agendapunt de vergadering.

De notulen van de vergadering op 19 april jl. worden vastgesteld en getekend.

De wijkgemeenten van De Fontein en Camminghaburen kunnen beiden een beroepingsprocedure gaan voorbereiden om te komen tot het invullen van hun predikantsvacatures.

Een aantal leden zal op 21 mei a.s. deelnemen aan een minisymposium ‘Friese kerken hebben toekomst’ in Workum. Het symposium is georganiseerd door de Classis.

Na de rapportageronde door de diverse aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering met het lezen van het Zonnelied van Franciscus.

(Deze notulen zijn vastgesteld en getekend in de vergadering op 19 september)

P. Meijer-Torenstra, scriba

--------------

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 19 april 2022


Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 

Ouderling Sijtsma uit de wijkgemeente De Fontein leest ter opening het gebed ‘Mensen op weg’.

Na het vaststellen van de agenda worden de notulen van de vergadering op 21 maart doorgenomen. Na het aanbrengen van enkele correcties worden deze vastgesteld en getekend.
Ook de notulen van de vergadering van 21 februari worden alsnog vastgesteld en getekend. 

Op verzoek van enkele leden van de Algemene Kerkenraad zal het onderwerp ‘Communiceren’ een gespreksonderwerp worden in een van de volgende vergaderingen. 

Bij het agendapunt rapportages wordt o.a. verslag gedaan over de activiteiten in de drie wijkgemeenten, de colleges en het studentenpastoraat.

Om 21.00 uur sluit de vergadering af met het voorlezen van lied 1008: Geef aan de wereld vrede, Heer.

P. Meijer-Torenstra, scriba

--------------

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 21 maart 2022


Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 
Ouderling Keizer uit de wijkgemeente Camminghaburen leest ter opening het gedicht ‘Vrede’ dat Oleh Kotsarev uit Kiev schreef naar aanleiding van de inval van Rusland in Oekraïne.

Na het vaststellen van de agenda worden de notulen van de vergadering op 21 februari doorgenomen. Hierin zullen enkele correcties en aanvullingen worden aangebracht. Vaststellen van de notulen zal in de volgende vergadering gedaan worden.

De voormalige kosterswoning bij kerkgebouw De Fontein wordt door de wijkgemeente in gereedheid gebracht voor de opvang van een aantal vluchtelingen uit Oekraïne.

Bij het uitgebreide agendapunt ‘rapportages’ komt vooral naar voren dat het kerkbezoek in onze drie  wijkgemeenten gelukkig weer toeneemt en dat de diverse wijkactiviteiten weer met enthousiasme opgepakt worden.

De voorzitter leest ter afsluiting van de vergadering het gedicht ‘Lied van de kracht’ dat in Geandewei van 11 maart jl. afgedrukt stond onder de gemeenteberichten van de gemeente van Goutum.
 
P. Meijer-Torenstra, scriba

--------------

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 21 februari 2022


Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 

Diaken De Vries-Wiarda uit de wijkgemeente De Jacobijner leest ter opening een psalm in de bewerking van Huub Oosterhuis.

Er zijn vanavond twee gasten: de heer K. Eringa die een toelichting zal geven bij de plannen die er ontwikkeld worden om van  De Grote Kerk t.z.t. een stadsklooster te maken. 
De tweede gast is Hannah Westerink. Zij volgt een stage in de wijkgemeente De Jacobijner.

De vergadering begint met het project ‘Stadsklooster’. De plannen worden uitgebreid en helder  toegelicht en besproken. De gemeente zal hierover geïnformeerd worden door de betreffende  projectgroep.

Vervolgens wordt gesproken over de bestaande- en de te verwachten predikantsvacatures in onze gemeente en de invulling die hiervoor gevraagd wordt door de wijkgemeenten. De invulling dient passend te zijn in onze financiële mogelijkheden. 

De notulen van de vergadering op 17 januari jl. worden doorgenomen en vastgesteld.
Besloten wordt dat de drie wijkgemeenten op Hemelvaartsdag weer in het eigen kerkgebouw een dienst kunnen houden. Hiermee vervalt een eerder besluit om dit afwisselend in één kerkgebouw te doen.

Het financiële overzicht van het Missionair Fonds over 2021 wordt goedgekeurd.

Vanwege het late tijdstip vervalt het agendapunt ‘rapportages’.

De voorzitter sluit de vergadering af met het gedicht ‘Wurd fan de Hear’ van Gerrit Groeneveld. 

P. Meijer-Torenstra, scriba

--------------

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 17 januari 2022


Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 

Ouderling Wijnsma uit de wijkgemeente De Fontein leest ter opening een gedeelte voor uit het boek ‘God heeft een droom’ van Desmond Tutu.

Er wordt een kennismakingsronde gehouden met en voor emeritus predikant J. Bruin uit Workum. Na  overleg met de Classis Fryslân is ds. Bruin tijdelijk ter ondersteuning toegevoegd aan het moderamen. 

De agenda wordt vastgesteld.

Er volgt een lang gesprek over de toekomst van onze gemeente. Hierover zal later in Geandewei worden gepubliceerd.

De notulen van de vergadering op 15 november jl. worden vastgesteld en getekend.
De notulen van de moderamenvergaderingen op 6 december en 3 januari jl. worden voor kennisgeving aangenomen.

Van de wijkkerkenraad De Jacobijner is een verzoek binnengekomen om de bestaande afspraak te herzien om op Hemelvaartsdag afwisselend in één kerkgebouw een dienst te houden. Voordat hierover een besluit genomen kan worden zal het verzoek eerst aan de twee andere wijkkerkenraden worden voorgelegd.

Na een rapportageronde wordt de vergadering gesloten door de voorzitter met het voorlezen van lied 803: ’Uit oer is hij getogen’.

P. Meijer-Torenstra, scriba
 
terug