Verslagen Algemene Kerkenraad Verslagen Algemene Kerkenraad

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op
19 maart 2018

 
Voorzitter Postma heet welkom. Ds. le Cointre verzorgt de opening met aandacht voor het einde van het Marcusevangelie over het open graf. Hij leest een toelichting voor van Walter Benjamin bij het schilderij ‘Angelus Novus’ van Paul Klee. Samen wordt lied 605 gezongen: de toekomst is al gaande.

Twee leden van de Commissie Kerk en Kunst Grote Kerk brengen verslag uit over de werkzaamheden van de commissie en de totstandkoming van de exposities. De commissie bestaat sinds 1987. Doel is om door exposities van moderne beeldende kunst aandacht te geven aan geloof en levensvragen. De commissie bestaat uit elf leden. In principe worden er jaarlijks drie exposities gehouden. Voor de komende zomer is gekozen voor ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’. In de Adventstijd staat een Bijbelboek centraal. De twee commissieleden verlaten onder dankzegging de vergadering.

De notulen van de vergadering van 19 februari jl. worden vastgesteld en getekend.

Er wordt begonnen met het uitwerken van het eerder opgestelde Beleidskader 2017-2020 dat in november 2016 werd vastgesteld. Het Beleidskader zal worden omgezet in een beleidsplan voor de komende jaren.

Na rapportages uit de wijkgemeenten, de colleges en de diverse commissies sluit de voorzitter de vergadering met het voorlezen van ‘Tijd van Leven’ geschreven door Greet Brokerhof-van der Waa n.a.v. Prediker 4.
 
P. Meijer-Torenstra, scriba

terug