Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad
Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 15 maart 2021

De vergadering wordt via een digitale ZOOM-beeldschermverbinding gehouden.

Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 
Een van de deelnemers steekt een kaars aan.
De agenda wordt vastgesteld.

De notulen van de vergadering op 15 februari jl. worden vastgesteld. De ondertekening wordt op een later moment gedaan.

Er is een start gemaakt met de werkzaamheden m.b.t. het onderwerp ‘De Kerk op orde’. Informatie hierover richting gemeenteleden zal door de betreffende adviescommissie verzorgd worden, o.a. in aparte rubrieken in Geandewei en op de website van onze gemeente.

Er wordt uitgebreid gesproken over de huidige predikantsvacatures en over de wijze waarop deze ingevuld zouden kunnen worden. De financiën van onze gemeente spelen hierbij een grote rol. Na de zomerperiode zal de situatie opnieuw in ogenschouw worden genomen. In een enkel geval wordt nu al naar een oplossing gezocht.

Voor het agendapunt ‘rapportages’ is vanavond voldoende gelegenheid om te vertellen over de activiteiten in de drie wijkgemeenten en de diverse commissies. Ds. Jan-Jaap Stegeman doet verslag over het begin van zijn werkzaamheden bij het Studentenpastoraat.

De kaars wordt gedoofd en de vergadering wordt gesloten met het verbreken van de ZOOM-verbinding.

P. Meijer-Torenstra, scriba
 
terug