Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad
Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 17 mei 2021

De vergadering wordt gehouden in een zaalruimte van De Fontein. Het is goed om elkaar weer op de bekende wijze te kunnen zien en spreken.
Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 
Ds. Roest leest - passend bij de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren - een aan Aurelius Augustinus toegeschreven tekst voor: ‘Fluister het mij in, Heilige Geest’ (Liedboek blz. 1158).
De agenda wordt vastgesteld.

De Jaarrekening 2020 van het College van Kerkrentmeesters wordt besproken met mondelinge toelichting door financieel adviseur Kl. Visser. Het College zegt toe op korte termijn een informatiebijeenkomst te organiseren voor de drie wijkkerkenraden inclusief financieel betrokken gemeenteleden. Ook zal het College de gelegenheid bieden aan de gemeenteleden om schriftelijke vragen en opmerkingen over de financiën in te dienen. De beantwoording zal gedaan worden in een informele bijeenkomst. 
De vergadering stemt in met de Jaarrekening 2020 onder voorbehoud van een accountantsverklaring.

De notulen van de vergadering op 19 april jl. worden vastgesteld en getekend. 

Van de Raad van Kerken Leeuwarden is een schrijven ontvangen waarin aan de aangesloten kerkgenootschappen gevraagd wordt om na te denken over hoe de raad in de toekomst het beste zou kunnen functioneren. Een mogelijkheid is b.v. om de raad om te vormen tot een platform. Aan de raad zal worden meegedeeld dat onze gemeente hiermee kan instemmen.

Er wordt verslag gedaan van enkele activiteiten in de drie wijkgemeenten.  

Als afsluiting van de vergadering leest de voorzitter het gebed ‘Kom heilige Geest. Kom dan, heilige Geest’.

P. Meijer-Torenstra, scriba
 
terug