Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 18 februari 2019

Ter opening van de vergadering wordt samen lied 221 gezongen: Zo vriendelijk en veilig als het licht.

Na het vaststellen van de vergadering worden de notulen van de vergadering op 21 januari jl. doorgenomen en vastgesteld.

Er volgt een korte impressie door voorzitter Postma over een symposium op 15 februari jl. ter gelegenheid van het afscheid van ds. Kl. Dijkstra als regionaal adviseur voor de classicale vergaderingen in Fryslân en Groningen-Drenthe.

Met de Leeuwarder Raad van Kerken is overleg geweest om in het najaar een bijeenkomst te beleggen over de asielproblematiek. Dit naar aanleiding van de situatie die zich dit voorjaar in een Kerkgebouw in Den Haag heeft afgespeeld.

De drie wijkgemeenten hebben inmiddels een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren. In april a.s. wordt een gezamenlijke beleids- en werkdag gehouden met alle ambtsdragers en gemeenteleden die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de beleidsplannen. De dag zal in het teken staan van het samen beleid maken voor onze hele gemeente.

Ter afsluiting van de vergadering leest de voorzitter een tekst uit het Iona Abbey Workship Book (liedboek blz. 1317).

P. Meijer-Torenstra, scriba

terug