Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad
Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 21 oktober 2019

Na de opening door voorzitter Postma wordt gezamenlijk lied 657 gezongen: ‘Zolang wij ademhalen’.

Als gast is de scriba van de Classis Fryslân, mevrouw J. Brinkman, aanwezig.
Zij is uitgenodigd om iets te vertellen over de taken en het werk van de Classis sinds de plaatselijke classes in Fryslân zijn opgeheven en er één provinciale classis is ontstaan. Het werk in de Classis is veelzijdig, veeleisend en het verveelt niet, aldus de scriba. Er heerst een goede sfeer in het Breed Moderamen en de samenwerking verloopt plezierig.

Als scriba krijgt mw. Brinkman veel vragen te verwerken uit de 218 gemeenten in Fryslân. Eén provinciale classis werkt zakelijker dan de voormalige plaatselijke classes. Aan de ringen van gemeenten en de werkgemeenschappen van predikanten wordt gevraagd om wezenlijke verbindingen met elkaar aan te gaan. Hierbij kan de Classis een ondersteunende rol spelen.

Na nog enkele opmerkingen uit de vergadering wordt onder dankzegging afscheid genomen van mw. Brinkman en wordt overgegaan naar het zakelijke gedeelte van de vergadering.

De notulen van de vergadering op 16 september jl. worden vastgesteld en getekend. Afgesproken wordt dat in de kerkdiensten op zondag 8 december a.s. aandacht zal zijn voor de herdenking van de overval op het Huis van Bewaring op 8 december1944.

Besloten wordt om een bedrag beschikbaar te stellen voor de totstandkoming van een nieuwe Friese Bijbelvertaling.

De Algemene Kerkenraad bereidt een beleidsplan voor voor de komende jaren.

Er is een vraag binnengekomen over de aanwezigheid van twee ambtsdragers bij cantatediensten op de eerste zondag van de maand in de Grote Kerk. Uitgelegd wordt dat de cantatediensten onder de verantwoordelijkheid vallen van onze Protestantse Gemeente. Dit houdt o.a. ook in dat er een beroep wordt gedaan op ambtsdragers uit de drie wijkgemeenten. In een volgende vergadering zal er verder over dit onderwerp gesproken worden.

Ter afsluiting van de vergadering leest de voorzitter de geloofsbelijdenis uit het Avondgebed op 20 oktober jl. in de Grote Kerk.

P. Meijer-Torenstra, scriba
 
terug