Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad
Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 21 maart 2022

Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 
Ouderling Keizer uit de wijkgemeente Camminghaburen leest ter opening het gedicht ‘Vrede’ dat Oleh Kotsarev uit Kiev schreef naar aanleiding van de inval van Rusland in Oekraïne.

Na het vaststellen van de agenda worden de notulen van de vergadering op 21 februari doorgenomen. Hierin zullen enkele correcties en aanvullingen worden aangebracht. Vaststellen van de notulen zal in de volgende vergadering gedaan worden.

De voormalige kosterswoning bij kerkgebouw De Fontein wordt door de wijkgemeente in gereedheid gebracht voor de opvang van een aantal vluchtelingen uit Oekraïne.

Bij het uitgebreide agendapunt ‘rapportages’ komt vooral naar voren dat het kerkbezoek in onze drie  wijkgemeenten gelukkig weer toeneemt en dat de diverse wijkactiviteiten weer met enthousiasme opgepakt worden.

De voorzitter leest ter afsluiting van de vergadering het gedicht ‘Lied van de kracht’ dat in Geandewei van 11 maart jl. afgedrukt stond onder de gemeenteberichten van de gemeente van Goutum.
 
P. Meijer-Torenstra, scriba

--------------

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 21 februari 2022


Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 

Diaken De Vries-Wiarda uit de wijkgemeente De Jacobijner leest ter opening een psalm in de bewerking van Huub Oosterhuis.

Er zijn vanavond twee gasten: de heer K. Eringa die een toelichting zal geven bij de plannen die er ontwikkeld worden om van  De Grote Kerk t.z.t. een stadsklooster te maken. 
De tweede gast is Hannah Westerink. Zij volgt een stage in de wijkgemeente De Jacobijner.

De vergadering begint met het project ‘Stadsklooster’. De plannen worden uitgebreid en helder  toegelicht en besproken. De gemeente zal hierover geïnformeerd worden door de betreffende  projectgroep.

Vervolgens wordt gesproken over de bestaande- en de te verwachten predikantsvacatures in onze gemeente en de invulling die hiervoor gevraagd wordt door de wijkgemeenten. De invulling dient passend te zijn in onze financiële mogelijkheden. 

De notulen van de vergadering op 17 januari jl. worden doorgenomen en vastgesteld.
Besloten wordt dat de drie wijkgemeenten op Hemelvaartsdag weer in het eigen kerkgebouw een dienst kunnen houden. Hiermee vervalt een eerder besluit om dit afwisselend in één kerkgebouw te doen.

Het financiële overzicht van het Missionair Fonds over 2021 wordt goedgekeurd.

Vanwege het late tijdstip vervalt het agendapunt ‘rapportages’.

De voorzitter sluit de vergadering af met het gedicht ‘Wurd fan de Hear’ van Gerrit Groeneveld. 

P. Meijer-Torenstra, scriba

--------------

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 17 januari 2022


Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 

Ouderling Wijnsma uit de wijkgemeente De Fontein leest ter opening een gedeelte voor uit het boek ‘God heeft een droom’ van Desmond Tutu.

Er wordt een kennismakingsronde gehouden met en voor emeritus predikant J. Bruin uit Workum. Na  overleg met de Classis Fryslân is ds. Bruin tijdelijk ter ondersteuning toegevoegd aan het moderamen. 

De agenda wordt vastgesteld.

Er volgt een lang gesprek over de toekomst van onze gemeente. Hierover zal later in Geandewei worden gepubliceerd.

De notulen van de vergadering op 15 november jl. worden vastgesteld en getekend.
De notulen van de moderamenvergaderingen op 6 december en 3 januari jl. worden voor kennisgeving aangenomen.

Van de wijkkerkenraad De Jacobijner is een verzoek binnengekomen om de bestaande afspraak te herzien om op Hemelvaartsdag afwisselend in één kerkgebouw een dienst te houden. Voordat hierover een besluit genomen kan worden zal het verzoek eerst aan de twee andere wijkkerkenraden worden voorgelegd.

Na een rapportageronde wordt de vergadering gesloten door de voorzitter met het voorlezen van lied 803: ’Uit oer is hij getogen’.

P. Meijer-Torenstra, scriba

--------------

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 15 november 2021


Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 
Vanwege de afwezigheid van de scriba wordt de notulering verzorgd door ouderling Janny Berg. 

Ouderling Keizer van de wijkgemeente Camminghaburen leest ter opening de inspirerende tekst ‘Wees bij ons’ van Gerard van Midden.

De agenda wordt vastgesteld na wijziging van de volgorde van de agendapunten.

De begroting voor 2022 van het College van Kerkrentmeesters wordt - na mondelinge toelichting door financieel adviseur Klaas Visser - door de vergadering goedgekeurd.

Voor de bespreking van de jaarcijfers 2020 en de begroting 2022 van het College van Diakenen is  penningmeester Æde de Jong aanwezig. Na mondelinge toelichting door hem verklaart de vergadering akkoord te gaan met de jaarcijfers over 2020 en in te stemmen met de begroting voor 2022.

De notulen van de vergadering op 20 september jl. worden vastgesteld en getekend.

De notulen van de moderamenvergadering op 4 oktober jl. worden voor kennisgeving aangenomen.

De notulen van de vergadering op 18 oktober jl. worden vastgesteld en getekend.

De notulen van de moderamenvergadering op 1 november j. worden voor  kennisgeving aangenomen.

Vanuit de drie wijkgemeenten zijn geen belangrijke zaken te melden.
Jan-Jaap Stegeman doet verslag van zijn werkzaamheden bij het Studentenpastoraat.
Naar de Classis Fryslân gaat een verzoek om ondersteuning voor het moderamen van de Algemene Kerkenraad. Het moderamen mist momenteel twee leden door langdurig ziekteverlof.
De voorzitter leest ter afsluiting van de vergadering lied 803: ‘Uit  oer is hij getogen’.

P. Meijer-Torenstra, scriba

(de  vergadering op 20 december komt te vervallen)

--------------

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 18 oktober 2021

Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 

De notulering van de vergadering wordt verzorgd door ouderling Janny Berg. 

De opening wordt verzorgd door ouderling Atema uit de wijkgemeente De Jacobijner. Hij leest een tekst met de titel ‘Op weg naar nergens / hier en nu’.

Er zijn onvoldoende leden aanwezig om alle agendapunten te bespreken en om besluiten te nemen. Het merendeel van de agendapunten wordt dan ook doorgeschoven naar een volgende vergadering.

Er wordt nog wel informatie gegeven over enkele lopende zaken en over de voorbereiding van ’Actie Kerk Balans’ in 2022.

Hierna wordt de vergadering gesloten.

P. Meijer-Torenstra, scriba

--------------

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 20 september 2021

Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 

De opening wordt verzorgd door diaken Sijtsma uit de wijkgemeente De Fontein. Hij leest de tekst van een column voor uit de Leeuwarder Courant, geschreven door Wim Beekman.

Het eerste agendapunt is de bespreking van een voorstel uit de wijkgemeente De Jacobijner om een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om van de Grote Kerk een stadsklooster te maken. Het kloosteridee geeft goede mogelijkheden om kerk in de stad te zijn. Het is het waard om hier een onderzoek naar te doen. Studenten kunnen hierbij een flinke rol spelen. Aan de Algemene Kerkenraad wordt vanavond om instemming gevraagd om een en ander te mogen voorbereiden, inclusief de financiële kant. De vergadering verklaart zich in principe bereid met de voorbereiding van het betreffende onderzoek.

De notulen en de besluitenlijst van de vergadering op 21 juni  jl. worden vastgesteld en getekend.
Afgesproken wordt dat de Fryske Fesperfierings onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad gaan vallen. Het gaat hierbij om negen vespers per jaar die gehouden worden in de Waalse of Grote Kerk.

Er volgen enkele mededelingen over activiteiten uit de wijkgemeenten. 

Op 13 september jl. heeft Classispredikant Wim Beekman samen met een financieel adviseur van de Protestantse Kerk een bezoek gebracht aan het moderamen van de Algemene Kerkenraad. Er is m.n.. gesproken over het pastoraat en over het financiële perspectief van onze gemeente.

Ter afsluiting van de vergadering leest de voorzitter het  door Zaire Krieger vertaalde gedicht van Amanda Gorman ‘The Hill We Climb’.

P. Meijer-Torenstra, scriba

--------------

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 21 juni 2021


De vergadering wordt gehouden in een zaalruimte van De Fontein. Er zijn vanavond te weinig leden aanwezig om besluiten te nemen.

Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 

De opening wordt verzorgd door ouderling Keizer uit de wijkgemeente Camminghaburen. Hij leest uit de bundel ‘Met open ogen’ van Karel Eykman het verhaal ‘De barmhartige Palestijn’ naar Lucas 10. Een indringend verhaal.

De notulen en de besluitenlijst van de vergadering op 17 mei jl. worden vastgesteld en getekend. Naar aanleiding van de in deze notulen opgenomen toegezegde twee informatiebijeenkomsten over de jaarrekening 2020 voor kerkenraden en gemeenteleden wordt gerapporteerd dat er voor beide bijeenkomsten een minimale belangstelling was. Er is inmiddels een accountantsverklaring ontvangen bij de jaarrekening.

In bespreking wordt een verzoek genomen van de Wurkgroep Fryske Fesperfierings om onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad te mogen vallen. Ook vraagt de werkgroep om voor de betreffende vieringen gebruik te mogen maken van de Grote Kerk i.p.v. de Waalse Kerk. Het gaat jaarlijks om negen vespers. De vergadering reageert positief op het verzoek. Een besluit zal in de vergadering op 20 september a.s. worden genomen.

Er zijn vanuit de wijkkerkenraden en de diverse commissies geen mededelingen te melden.

Als afsluiting van de vergadering leest de voorzitter de tekst voor van een column in Geandewei, geschreven door de achttienjarige Demi Groenevelt.

P. Meijer-Torenstra, scriba
 
terug