Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 15 oktober 2018

De opening wordt verzorgd door ds. Kemperman met enkele gedachten uit te spreken bij Dankdag op 7 november jl. en het voorlezen van lied 717: ‘Waartoe geploegd als ’t zaad niet valt in goede akker?’. Het lied wordt vervolgens door allen gezongen.

Er is een speciaal welkom voor diaken Wijmenga die op 30 september jl. is bevestigd als ambtsdrager en daarmee voorzitter van het College van Diakenen is geworden.

De notulen en de besluitenlijst van de vergadering van 17 september jl. worden vastgesteld.

Van het College van Kerkrentmeesters is een brief binnengekomen waarin zorg wordt uitgesproken  over de kwetsbaarheid van het College van Kerkrentmeesters door ontstane vacatures. Het College zal hierover publiceren in Geandewei.

In de wijkgemeente De Fontein kon een jongerenwerker worden aangesteld met een tijdelijk contract.

Het collecterooster voor 2019 wordt vastgesteld. Het rooster wordt jaarlijks opgesteld door het College van Diakenen.

Ter afsluiting van de vergadering leest de voorzitter lied 720 voor: ‘Alleen te leven om te zwoegen’, een lied bij het boek Prediker.
 
P. Meijer-Torenstra, scriba
 

terug