Verslag Algemene Kerkenraad Verslag Algemene Kerkenraad
Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 19 april 2022

Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 

Ouderling Sijtsma uit de wijkgemeente De Fontein leest ter opening het gebed ‘Mensen op weg’.

Na het vaststellen van de agenda worden de notulen van de vergadering op 21 maart doorgenomen. Na het aanbrengen van enkele correcties worden deze vastgesteld en getekend.
Ook de notulen van de vergadering van 21 februari worden alsnog vastgesteld en getekend. 

Op verzoek van enkele leden van de Algemene Kerkenraad zal het onderwerp ‘Communiceren’ een gespreksonderwerp worden in een van de volgende vergaderingen. 

Bij het agendapunt rapportages wordt o.a. verslag gedaan over de activiteiten in de drie wijkgemeenten, de colleges en het studentenpastoraat.

Om 21.00 uur sluit de vergadering af met het voorlezen van lied 1008: Geef aan de wereld vrede, Heer.

P. Meijer-Torenstra, scriba

--------------

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 21 maart 2022


Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 
Ouderling Keizer uit de wijkgemeente Camminghaburen leest ter opening het gedicht ‘Vrede’ dat Oleh Kotsarev uit Kiev schreef naar aanleiding van de inval van Rusland in Oekraïne.

Na het vaststellen van de agenda worden de notulen van de vergadering op 21 februari doorgenomen. Hierin zullen enkele correcties en aanvullingen worden aangebracht. Vaststellen van de notulen zal in de volgende vergadering gedaan worden.

De voormalige kosterswoning bij kerkgebouw De Fontein wordt door de wijkgemeente in gereedheid gebracht voor de opvang van een aantal vluchtelingen uit Oekraïne.

Bij het uitgebreide agendapunt ‘rapportages’ komt vooral naar voren dat het kerkbezoek in onze drie  wijkgemeenten gelukkig weer toeneemt en dat de diverse wijkactiviteiten weer met enthousiasme opgepakt worden.

De voorzitter leest ter afsluiting van de vergadering het gedicht ‘Lied van de kracht’ dat in Geandewei van 11 maart jl. afgedrukt stond onder de gemeenteberichten van de gemeente van Goutum.
 
P. Meijer-Torenstra, scriba

--------------

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 21 februari 2022


Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 

Diaken De Vries-Wiarda uit de wijkgemeente De Jacobijner leest ter opening een psalm in de bewerking van Huub Oosterhuis.

Er zijn vanavond twee gasten: de heer K. Eringa die een toelichting zal geven bij de plannen die er ontwikkeld worden om van  De Grote Kerk t.z.t. een stadsklooster te maken. 
De tweede gast is Hannah Westerink. Zij volgt een stage in de wijkgemeente De Jacobijner.

De vergadering begint met het project ‘Stadsklooster’. De plannen worden uitgebreid en helder  toegelicht en besproken. De gemeente zal hierover geïnformeerd worden door de betreffende  projectgroep.

Vervolgens wordt gesproken over de bestaande- en de te verwachten predikantsvacatures in onze gemeente en de invulling die hiervoor gevraagd wordt door de wijkgemeenten. De invulling dient passend te zijn in onze financiële mogelijkheden. 

De notulen van de vergadering op 17 januari jl. worden doorgenomen en vastgesteld.
Besloten wordt dat de drie wijkgemeenten op Hemelvaartsdag weer in het eigen kerkgebouw een dienst kunnen houden. Hiermee vervalt een eerder besluit om dit afwisselend in één kerkgebouw te doen.

Het financiële overzicht van het Missionair Fonds over 2021 wordt goedgekeurd.

Vanwege het late tijdstip vervalt het agendapunt ‘rapportages’.

De voorzitter sluit de vergadering af met het gedicht ‘Wurd fan de Hear’ van Gerrit Groeneveld. 

P. Meijer-Torenstra, scriba

--------------

Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te  Leeuwarden (PGL) op 17 januari 2022


Voorzitter Postma opent de vergadering en heet welkom. 

Ouderling Wijnsma uit de wijkgemeente De Fontein leest ter opening een gedeelte voor uit het boek ‘God heeft een droom’ van Desmond Tutu.

Er wordt een kennismakingsronde gehouden met en voor emeritus predikant J. Bruin uit Workum. Na  overleg met de Classis Fryslân is ds. Bruin tijdelijk ter ondersteuning toegevoegd aan het moderamen. 

De agenda wordt vastgesteld.

Er volgt een lang gesprek over de toekomst van onze gemeente. Hierover zal later in Geandewei worden gepubliceerd.

De notulen van de vergadering op 15 november jl. worden vastgesteld en getekend.
De notulen van de moderamenvergaderingen op 6 december en 3 januari jl. worden voor kennisgeving aangenomen.

Van de wijkkerkenraad De Jacobijner is een verzoek binnengekomen om de bestaande afspraak te herzien om op Hemelvaartsdag afwisselend in één kerkgebouw een dienst te houden. Voordat hierover een besluit genomen kan worden zal het verzoek eerst aan de twee andere wijkkerkenraden worden voorgelegd.

Na een rapportageronde wordt de vergadering gesloten door de voorzitter met het voorlezen van lied 803: ’Uit oer is hij getogen’.

P. Meijer-Torenstra, scriba
 
terug