Rechten van betrokkenen Rechten van betrokkenen

Hieronder volgt een overzicht van de rechten die betrokkenen hebben.
 
1. Recht op informatie
Aan dit recht is voldaan door het plaatsen van een privacy verklaring op deze website.
 
2. Recht op inzage
Dit recht houdt in dat de betrokkene het recht heeft om de persoonsgegevens die van hem verzameld zijn in te zien. De gemeente is verplicht om gehoor te geven aan een verzoek tot inzage. Daarbij dienen ten minste de navolgende gegevens verschaft te worden:
● doelen van gegevensverwerking
● categorieën persoonsgegevens die u verwerkt (gewone gegevens zoals NAW en bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over gezondheid, religie etc)
● ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of worden doorgegeven
● bewaartermijnen
● vermelding van het recht op wijziging, verwijdering, beperking of bezwaar en recht indiening klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens
 
Indien de betrokkene dit verzoekt is de gemeente verplicht ook een kopie van de gegevens te verstrekken of de betrokkene toegang te bieden tot deze gegevens in een beveiligde omgeving, zoals een persoonlijk account. De gemeente mag voor deze kopie geen kosten in rekening brengen, tenzij de betrokkene meerdere kopieën vraagt. In dat geval mag de gemeente een redelijke vergoeding vragen.
 
De gemeente dient de betrokkene inzage te geven in het gehele dossier. Met uitzondering van persoonlijke notities van bijvoorbeeld een geestelijk verzorger die diens persoonlijke gedachten bevat. Wat betreft deze persoonlijke notities dient de gemeente namelijk de privacy van de opsteller van de notities te beschermen.
 
3. Recht op rectificatie
De gemeente heeft de plicht er voor te zorgen dat de gegevens die bewaart of verwerkt worden, accuraat zijn en blijven. Indien de gegevens niet meer kloppen of gewijzigd zijn (een lid is bijvoorbeeld verhuisd) heeft de betrokkene het recht te vragen deze gegevens te corrigeren. De gemeente hoeft dit niet te doen wanneer de wijziging onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt.
 
4. Recht op verwijdering en “vergetelheid”
Soms heeft de betrokkene het recht om gegevens door de gemeente te laten verwijderen. Dit is het geval wanneer:
● de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze werden verwerkt
● de betrokkene zijn toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor verwerking is
● de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking
● de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt
● de persoonsgegevens moeten worden gewist op grond van de wet
● de persoonsgegevens zijn verzameld voor een aanbod van internetdiensten aan een kind.
 
De situatie zou zich kunnen voodoen dat iemand die geen lid is aangeeft geen prijs meer te stellen op de nieuwsbrief of contact en verzoekt zijn persoonsgegevens voorgoed te verwijderen. Aan een dergelijk verzoek moet de gemeente voldoen.
 
Het recht op “vergetelheid” houdt in dat de betrokkene kan verzoeken alle persoonsgegevens die een verwerkingsverantwoordelijke bijvoorbeeld online heeft gezet te wissen. De verwerkingsverantwoordelijke moet er in dat geval voor zorgen dat iedere koppeling naar de online gegevens en iedere kopie of reproductie worden gewist. Een dergelijke situatie zal zich bij een gemeente waarschijnlijk niet snel voordoen.
 
Het recht om persoonsgegevens te wissen en het recht vergeten te worden zijn geen absolute rechten die altijd moeten worden gehonoreerd. De gemeente moet een dergelijk verzoek afwegen tegen andere rechten en belangen. De gemeente hoeft aan het betreffende verzoek niet te voldoen wanneer de verwerking nodig is voor:
● vrijheid van meningsuiting
● het nakomen van een wettelijke plicht
● het vervullen van een taak van algemeen belang/legitieme belangen van de kerk
● archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk en statistisch onderzoek
● gebruik in gerechtelijke procedure
 
Indien betrokkene bijvoorbeeld vraagt te worden uitgeschreven als lid, dient de kerk aan dit verzoek te voldoen. Een verzoek de gegevens voorgoed te wissen kan de gemeente niet honoreren. Kerkelijk recht bepaalt namelijk dat de persoonsgegevens van ex leden 2 jaar bewaard dienen te worden en vervolgens aan het landelijk kerkelijk archief moeten worden overgedragen.
 
Wanneer de gemeente een verzoek tot verwijdering honoreert en de gemeente de gegevens heeft gedeeld met derden (bijvoorbeeld de drukker van de nieuwsbrief), dient de gemeente deze derden op de hoogte te stellen van de verwijdering, tenzij dit onmogelijk blijkt of een te grote inspanning van een gemeente vergt. Dit laatste zal zich bij een gemeente niet snel voordoen, omdat de kring van derden aan wie persoonsgegevens worden doorgezonden beperkt zal zijn.
 
5. Recht op beperking
Dit houdt in dat de betrokkene de gemeente kan verzoeken de verwerking tijdelijk te staken. Dit doet zich met name voor wanneer de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene niet wil dat de gegevens gewist worden, of wanneer de betrokkene de juistheid van de gegevens betwist en tijd nodig heeft om de juistheid te controleren.
 
Een gemeente kan het verzoek om beperking afwijzen wanneer de verwerking nodig is in het kader van een gerechtelijke procedure of nodig is ter bescherming van de rechten van anderen.
 
De gemeente kan aan een eventueel verzoek tot beperking tegemoet komen door bijvoorbeeld de betreffende gegevens tijdelijk over te brengen naar een ander verwerkingssysteem, de gegevens tijdelijk ontoegankelijk te maken voor gebruikers of de gepubliceerde gegevens tijdelijk van de website te halen.
 
Indien de gemeente een beperking opheft moet zij de betrokkene hiervan in kennis stellen.
 
6. Recht op bezwaar
De betrokkene kan vanwege persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking in de volgende gevallen:
● de verwerking is noodzakelijke voor de uitoefening van een taak van algemeen belang of openbaar gezag
● de verwerking vindt plaats op grond van het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke/kerk
 
Wanneer de betrokkene bezwaar maakt dient de gemeente de verwerking te staken tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor het belang om te verwerken groter is dan het belang van betrokkene om de verwerking te staken.
 
Een betrokkene kan altijd bezwaar maken tegen verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing. In dat geval dient de gemeente de verwerking per direct te staken.
 
Een betrokkene kan tot slot vanwege persoonlijke redenen bezwaar maken tegen verwerking van zijn gegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden. Aan een dergelijk verzoek dient gehoor te worden gegeven, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.
 
7. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
Dit recht houdt in dat de betrokkene het recht heeft om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die hij aan de gemeente heeft verstrekt. De betreffende kopie moet worden verstrekt in een gestructureerde, gangbare aen machineleesbare vorm. Het doel van dit recht is de de zeggenschap van betrokkene over de gegevens te vergroten. Hij kan de betreffende gegevens op deze manier gemakkelijker meenemen naar bijvoorbeeld een andere kerk. Dit recht kan alleen worden ingeroepen indien er sprake is van geheel geautomatiseerde verwerking. 
 
Het recht geldt alleen voor gegevens die worden verwerkt op basis van ondubbelzinnige of uitdrukkelijke toestemming van betrokkene of op basis van uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld de overeenkomst tot lidmaatschap van een kerk/gemeente).
 
Indien dit technisch mogelijk is, kan de betrokkene tevens verzoeken dat de gemeente de geautomatiseerde gegevens doorstuurt naar een andere aanbieder (bijvoorbeeld een andere kerk).
 
8. Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering
Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming wanneer persoonsgegevens worden gebruikt om tot een bepaalde beslissing te komen en deze beslissing uitsluitend automatisch plaatsvindt, dat wil zeggen geheel zonder menselijke tussenkomst. Profilering is het indelen van personen in categorieën op basis van hun persoonsgegevens.
 
Een betrokkene heeft het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming waaronder profilering indien:
● de betreffende besluitvorming rechtsgevolgen heeft of
● de betrokkene op een andere manier in aanzienlijke mate treft
 
Geautomatiseerde besluitvorming waaronder profilering is alleen toegestaan in de volgende gevallen:
● het is noodzakelijk voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst tussen de gemeente en een persoon
● het is toegestaan op grond van een wet die tevens tot passende beschermingsmaatregelen verplicht
● het vindt plaats op grond van de uitdrukkelijke toestemming van betrokkene.
 
Een voorbeeld van verboden geautomatiseerde besluitvorming is wanneer een gemeente mensen die in een bepaalde straat/buurt wonen of mensen met een bepaald kredietwaardigheidsprofiel zou uitsluiten van lidmaatschap van een kerk.
 
Indien een lid verhuist naar een andere gemeente, worden de nieuwe adresgegevens van betrokkene via geheel geautomatiseerde verwerking doorgegeven aan de nieuwe gemeente waarbij het lid ook via geautomatiseerde verwerking lid wordt van de nieuwe gemeente en het lidmaatschap van de andere gemeente beëindigd wordt. Deze vorm van geautomatiseerde verwerking is toegestaan, omdat er voor betrokkene geen rechtsgevolgen zijn verbonden aan dit besluit en het besluit de betrokkene ook niet in aanmerkelijke mate treft.
 
9. Recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Iedere betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens die de betrokkene betreffen. De betrokkene kan de klacht indienen bij iedere toezichthouder. Het ligt echter voor de hand dat de betrokkene de klacht indient bij de toezichthouder van het land waar hij werkt, woont of waar de verwerking waarover wordt geklaagd plaatsvindt.
 
terug