Kerk op Orde Kerk op Orde
PGL omarmt adviezen commissie Kerk op Orde 

Geen kerkgebouwen sluiten en niet bezuinigen op het pastoraat maar wel op beheer en administratie, en ook meer inkomsten genereren. Dat zijn kort gezegd de aanbevelingen van de commissie Kerk op Orde. De Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters nemen alle adviezen over en gaan aan de slag met uitwerking. Tegen het einde van het jaar willen ze concrete voorstellen doen.

De Protestantse Gemeente te Leeuwarden (PGL) teert al jaren in op de reserves. Tegenover ongeveer 500.000 euro aan inkomsten staan zo’n 800.000 euro aan uitgaven. Als dat zo doorgaat komt de PGL rond 2026 in liquiditeitsproblemen. Het is dus noodzakelijk om de baten en lasten in evenwicht te krijgen. 

De Algemene Kerkenraad (AK) en het College van Kerkrentmeesters (CvK) hebben in april drie externe deskundigen bereid gevonden om de situatie in kaart te brengen en advies uit te brengen. Jorrit Volkers, Bram van Putten en Dick Tolsma plozen jaarrekeningen uit en hadden gesprekken met vele betrokkenen, onder wie de voorzitters van de wijkkerkenraden. Midden juni leverden ze hun adviesrapport af. 

Pastoraat
Een belangrijke aanbeveling is om niet te bezuinigen op het pastoraat. Het huidige budget voor het salaris van predikanten, kerkelijk werkers, preekvoorziening en dergelijke, blijft gehandhaafd, mits de gemeente niet teveel krimpt. Pastoraat is namelijk cruciaal voor opbouw en continuïteit in de gemeente. Mogelijk worden nieuwe predikanten en kerkelijk werkers niet specifiek voor één wijkgemeente aangesteld, maar voor de PGL als geheel. De commissie heeft het gevoel gekregen dat de wijkgemeenten wel open staan voor meer samenwerking. 

Gebouwen
De commissie adviseert om De Fontein en De Schakel sowieso vijf jaar open te houden en waar nodig er ook in te blijven investeren. De monumenten – de Grote of Jacobijnerkerk en de Waalse Kerk – kosten de PGL erg veel geld. AK en CvK gaan op zoek naar (meer) externe geldschieters die willen investeren in het behoud ervan. Als dat de fondsenwerving ten goede komt, kunnen de kerken in een nieuwe stichting worden ondergebracht, of wellicht overgedragen aan Alde Fryske Tsjerken. De PGL gaat alle voors en tegens van die opties naast elkaar leggen. Een harde voorwaarde is in ieder geval dat het gemeenteleven in de kerken moet doorgaan. 

De PGL heeft ook nog andere gebouwen, vooral pastorieën. Die leveren huurinkomsten op, maar misschien is het verstandiger om ze te verkopen. Het is aan AK en CvK om ook daarover een standpunt in te nemen. 

Beheer en administratie
De deskundigen adviseren om de taken van de professionele kosters/beheerders en medewerkers van het kerkelijk bureau eens goed tegen het licht te houden. De PGL denkt niet zonder hen te kunnen, maar om kosten te besparen zou wellicht werk uitbesteed kunnen worden, of door vrijwilligers opgepakt. 

Inkomsten
Bijdragen van de leden zijn de belangrijkste inkomsten voor de kerk. Hoewel de gemeente krimpt blijft de opbrengst van Kerkbalans tot nu toe redelijk op peil, maar dat zal niet zo blijven. De oudere generatie die trouw en veel geeft valt langzaam weg. Jongere generaties vullen dit gat niet op. De commissie adviseert een plan te maken om Kerkbalans nieuw leven in te blazen en dan speciale aandacht te geven aan degenen die nu niet geven. Hier is de Commissie Kerkbalans al mee bezig. 

Het vervolg
AK en CvK zetten, samen met de wijkkerkenraden, per thema groepjes aan het werk om nader onderzoek te doen en plannen te maken. De commissieleden zijn daarbij beschikbaar als adviseur en klankbord. Het is de bedoeling om tegen het einde van het jaar concrete voorstellen in stemming te brengen, waarna in 2022 de eerste maatregelen getroffen kunnen worden. 

Geplaatst in Geandewei nr. 13 van 9 juli 2021
 
terug