Verslag College van Diakenen Verslag College van Diakenen
Kort verslag van de 22ste vergadering van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden, gehouden op 22 november 2021.

De collegevergadering is i.v.m. de Corona-maatregelen weer online gehouden.

Aan de vergadering namen 8 leden deel, een aantal is met kennisgeving afwezig, of konden om verschillende redenen niet deelnemen aan de vergadering. Tevens doet de voorzitter van het Diaconaal Platform Leeuwarden, voor een deel, mee aan de vergadering.

De collegevergadering wordt voorgezeten door de penningmeester en de scriba, omdat de voorzitter herstellende is van een operatie. De opening is n.a.v. Rom: 15; Niet uit eigen belang dienen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De corona houdt ons nog steeds bezig, we spreken onze zorg daarover uit. De notulen van de septembervergadering worden ongewijzigd goedgekeurd. Op de actielijst blijven veel punten staan. 

De voorzitter van het DPL krijgt het woord over de activiteiten van het Platform. Hij vertelt over de werkzaamheden: Schuldhulpverlening/Schuldhulpmaatje, Noodopvanghulp, Hulp aan ex-gevangenen, Straatpastoraat en activiteiten tegen eenzaamheid. De vertegenwoordiging vanuit ons college is momenteel vacant, we zoeken naarstig naar een opvolger.

Over de ingekomen stukken worden geen vragen gesteld. 

Bij de financiën zijn veel onderwerpen aan de orde, de belangrijkste zijn: Het storten van collectegelden wordt steeds moeilijker bij de banken. We zoeken naar mogelijkheden de contante geldstromen te beperken. 
Het college spreekt over het doel van de avondmaalscollecte van de eerste helft van 2022. Het doel is Vluchtelingenhulp Leeuwarden. Ieder jaar streeft de penningmeester ernaar om wat er binnenkomt aan geld ook weer uit te geven/doneren. Zodoende is er ruimte om de zogenoemde eindejaarsgiften te doen: Hierbij de belangrijkste doelen waar een gift naar toe gaat:  
ZWO proj. Rwanda € 2500, Prot. St. Diac. Vakantiewerk € 2500, St. Present € 1500, 
St. Exodus, Zeister Zendingsgenootschap, St. Urgente Noden, Rudolfstichting, St. Varende Recreatie, St. Trijntje Beimers, Hezenberg, Voedselbank allen € 1000 en nog een aantal kleinere bedragen.

Vanuit de (diac.) wijkgemeenten krijgen we te horen dat er veel activiteiten zijn op het gebied van: mensen bij elkaar brengen/hulp te bieden aan mensen die ‘buiten de boot’ dreigen te vallen, Kingloop op afstand, voedselvoorziening.

De vergadering wordt gesloten door een diaken van de Jacobijner. Zij leest een gedeelte voor uit een boekje van Ina v/d Beek: Het gaat over: Wie op de wind blijft letten….. n.a.v. Prediker 11:4.

Jan Plat, scriba college van diakenen
 
terug